دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/01/2011 Valledupar [es] Valledupar تلفظ 0 رأی
07/01/2011 sucia [es] sucia تلفظ 0 رأی
30/12/2010 San Francisco de Asís [es] San Francisco de Asís تلفظ 0 رأی
30/12/2010 Narciso Rodriguez [es] Narciso Rodriguez تلفظ 0 رأی
29/12/2010 Quetzaltenango [es] Quetzaltenango تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/12/2010 Puerto Quetzal [es] Puerto Quetzal تلفظ 0 رأی
29/12/2010 Villa nueva [es] Villa nueva تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/12/2010 Puerto Barrios [es] Puerto Barrios تلفظ 0 رأی
29/12/2010 Volcán Tajumulco [es] Volcán Tajumulco تلفظ 0 رأی
28/12/2010 zodiaco [es] zodiaco تلفظ 0 رأی
28/12/2010 Pánico [es] Pánico تلفظ 0 رأی
28/12/2010 camillero [es] camillero تلفظ 0 رأی
28/12/2010 Génesis [es] Génesis تلفظ 0 رأی
28/12/2010 Villegas [es] Villegas تلفظ 0 رأی
28/12/2010 brazalete [es] brazalete تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/12/2010 iliaco [es] iliaco تلفظ 0 رأی
28/12/2010 dominio [es] dominio تلفظ 0 رأی
28/12/2010 Rafael Benítez Maudes [es] Rafael Benítez Maudes تلفظ 0 رأی
28/12/2010 vegana [es] vegana تلفظ 0 رأی
28/12/2010 esmegma [es] esmegma تلفظ 0 رأی
28/12/2010 restablecida [es] restablecida تلفظ 0 رأی
21/12/2010 Selena Gómez [es] Selena Gómez تلفظ 0 رأی
21/12/2010 entrambos [es] entrambos تلفظ 0 رأی
21/12/2010 polaca [es] polaca تلفظ -1 رأی
01/12/2010 Alfacar [es] Alfacar تلفظ 0 رأی
01/12/2010 Fusagasugá [es] Fusagasugá تلفظ 0 رأی
01/12/2010 libidinosidad [es] libidinosidad تلفظ 0 رأی
29/11/2010 asustado [es] asustado تلفظ 1 رأی
29/11/2010 Carlos Alberto Plummer Pavón [es] Carlos Alberto Plummer Pavón تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/11/2010 Piura [es] Piura تلفظ 0 رأی