دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/11/2012 Tuesday [en] Tuesday تلفظ 1 رأی
29/11/2012 Monday [en] Monday تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Warwick [en] Warwick تلفظ 1 رأی
29/11/2012 Yorick [en] Yorick تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Zed [en] Zed تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Twisted Fate [en] Twisted Fate تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/11/2012 twitch [en] twitch تلفظ 1 رأی
29/11/2012 Vayne [en] Vayne تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Tryndamere [en] Tryndamere تلفظ 0 رأی
29/11/2012 trundle [en] trundle تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Teemo [en] Teemo تلفظ 0 رأی
29/11/2012 swain [en] swain تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Skarner [en] Skarner تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Sion [en] Sion تلفظ 0 رأی
29/11/2012 singed [en] singed تلفظ 0 رأی
29/11/2012 ryze [en] ryze تلفظ 0 رأی
29/11/2012 rumble [en] rumble تلفظ 1 رأی
29/11/2012 riven [en] riven تلفظ 0 رأی
29/11/2012 poppy [en] poppy تلفظ 2 رأی
29/11/2012 Pantheon [en] Pantheon تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Miss Fortune [en] Miss Fortune تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Morgana [en] Morgana تلفظ 0 رأی
29/11/2012 nautilus [en] nautilus تلفظ 0 رأی
29/11/2012 lux [en] lux تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Lulu [en] Lulu تلفظ 0 رأی
29/11/2012 karma [en] karma تلفظ 1 رأی
29/11/2012 Jayce [en] Jayce تلفظ 0 رأی
29/11/2012 Janna [en] Janna تلفظ 0 رأی
29/11/2012 graves [en] graves تلفظ 0 رأی
29/11/2012 gangplank [en] gangplank تلفظ 0 رأی