دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/04/2011 skifs [sv] skifs تلفظ 0 رأی
18/04/2011 tunnelbanor [sv] tunnelbanor تلفظ 0 رأی
18/04/2011 ugnsäker [sv] ugnsäker تلفظ 0 رأی
02/04/2011 Ytterby [sv] Ytterby تلفظ 0 رأی
02/04/2011 Leroy Anderson [sv] Leroy Anderson تلفظ 0 رأی
02/04/2011 solhettan [sv] solhettan تلفظ 0 رأی
02/04/2011 Nils Bosson [sv] Nils Bosson تلفظ 0 رأی
02/04/2011 presskar [sv] presskar تلفظ 0 رأی
02/04/2011 Konfidentiellt [sv] Konfidentiellt تلفظ 0 رأی
02/04/2011 mantlar [sv] mantlar تلفظ 0 رأی
02/04/2011 Studie [sv] Studie تلفظ 0 رأی
02/04/2011 satstryck [sv] satstryck تلفظ 0 رأی
02/04/2011 arrendatorer [sv] arrendatorer تلفظ 0 رأی
02/04/2011 Per-Olov Löwdin [sv] Per-Olov Löwdin تلفظ 0 رأی
02/04/2011 skogsturken [sv] skogsturken تلفظ 0 رأی
02/04/2011 licensiering [sv] licensiering تلفظ 0 رأی
02/04/2011 Betalningsmodellen [sv] Betalningsmodellen تلفظ 0 رأی
02/04/2011 Leja [sv] Leja تلفظ 0 رأی
02/04/2011 gödkalvar [sv] gödkalvar تلفظ 0 رأی
02/04/2011 projektplanering [sv] projektplanering تلفظ 0 رأی
02/04/2011 Införandeplan [sv] Införandeplan تلفظ 0 رأی
02/04/2011 antaganden [sv] antaganden تلفظ 0 رأی
02/04/2011 Nulägesbeskrivning [sv] Nulägesbeskrivning تلفظ 0 رأی
02/04/2011 Omvärldsbevakning [sv] Omvärldsbevakning تلفظ 0 رأی
02/04/2011 Verksamhetsnytta [sv] Verksamhetsnytta تلفظ 0 رأی
02/04/2011 prisbild [sv] prisbild تلفظ 0 رأی
02/04/2011 Bilagor [sv] Bilagor تلفظ 0 رأی
02/04/2011 optimera [sv] optimera تلفظ 0 رأی
02/04/2011 skalbar [sv] skalbar تلفظ 0 رأی
02/04/2011 estlandssvenska [sv] estlandssvenska تلفظ 0 رأی