دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/04/2010 cocaine [en] cocaine تلفظ 2 رأی
12/04/2010 American [en] American تلفظ 0 رأی
12/04/2010 Nazi [en] Nazi تلفظ 1 رأی
12/04/2010 cunt [en] cunt تلفظ 3 رأی
12/04/2010 exploration [en] exploration تلفظ 1 رأی
12/04/2010 Urban [en] Urban تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
12/04/2010 wash [en] wash تلفظ 0 رأی
12/04/2010 residential [en] residential تلفظ 2 رأی
12/04/2010 tubular [en] tubular تلفظ 1 رأی
12/04/2010 incentive [en] incentive تلفظ 9 رأی
12/04/2010 vagina [en] vagina تلفظ 0 رأی
12/04/2010 milk [en] milk تلفظ 1 رأی
12/04/2010 different [en] different تلفظ 2 رأی
12/04/2010 basil [en] basil تلفظ 3 رأی