دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/02/2009 jornalista [pt] jornalista تلفظ 1 رأی
03/02/2009 balcão [pt] balcão تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
03/02/2009 manias [pt] manias تلفظ 0 رأی
03/02/2009 inimigos [pt] inimigos تلفظ 0 رأی
03/02/2009 miniatura [pt] miniatura تلفظ 0 رأی
03/02/2009 mamíferos [pt] mamíferos تلفظ 0 رأی
03/02/2009 ciências [pt] ciências تلفظ 0 رأی
03/02/2009 desconhecido [pt] desconhecido تلفظ 0 رأی
03/02/2009 comuns [pt] comuns تلفظ 0 رأی
03/02/2009 natureza [pt] natureza تلفظ 0 رأی
03/02/2009 partir [pt] partir تلفظ 0 رأی
23/01/2009 cancao [pt] cancao تلفظ 0 رأی
23/01/2009 estreita [pt] estreita تلفظ 0 رأی
23/01/2009 varas [pt] varas تلفظ 0 رأی
23/01/2009 Saturnino [pt] Saturnino تلفظ 0 رأی
23/01/2009 AGOSTINHO [pt] AGOSTINHO تلفظ 0 رأی
23/01/2009 brotou [pt] brotou تلفظ 0 رأی
23/01/2009 cresceu [pt] cresceu تلفظ 0 رأی
23/01/2009 floresceu [pt] floresceu تلفظ 0 رأی
23/01/2009 floresce [pt] floresce تلفظ 0 رأی
23/01/2009 leu [pt] leu تلفظ 0 رأی
23/01/2009 escreveram [pt] escreveram تلفظ 0 رأی
23/01/2009 esconde [pt] esconde تلفظ 0 رأی
23/01/2009 esqueceram [pt] esqueceram تلفظ 0 رأی
23/01/2009 ambicioso [pt] ambicioso تلفظ 0 رأی
23/01/2009 urrou [pt] urrou تلفظ 0 رأی
23/01/2009 atrapalhado [pt] atrapalhado تلفظ 0 رأی
23/01/2009 zurrou [pt] zurrou تلفظ 0 رأی
23/01/2009 cavou [pt] cavou تلفظ 0 رأی
23/01/2009 resmungou [pt] resmungou تلفظ 0 رأی