دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/01/2010 nomear [gl] nomear تلفظ 0 رأی
31/01/2010 tradicional [gl] tradicional تلفظ 0 رأی
31/01/2010 quentamento [gl] quentamento تلفظ 0 رأی
31/01/2010 cabaza [gl] cabaza تلفظ 0 رأی
19/11/2009 oso [gl] oso تلفظ 0 رأی
19/11/2009 coello [gl] coello تلفظ 0 رأی
19/11/2009 lebre [gl] lebre تلفظ 0 رأی
19/11/2009 corzo [gl] corzo تلفظ 0 رأی
19/11/2009 cervo [gl] cervo تلفظ 0 رأی
19/11/2009 arao [gl] arao تلفظ 0 رأی
19/11/2009 mazarico [gl] mazarico تلفظ 0 رأی
19/11/2009 falcón [gl] falcón تلفظ 0 رأی
19/11/2009 picapeixes [gl] picapeixes تلفظ 0 رأی
19/11/2009 paspallás [gl] paspallás تلفظ 0 رأی
19/11/2009 cerdeira [gl] cerdeira تلفظ 0 رأی
19/11/2009 piñeiro [gl] piñeiro تلفظ 0 رأی
19/11/2009 amendoeira [gl] amendoeira تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/11/2009 castiñeiro [gl] castiñeiro تلفظ 0 رأی
19/11/2009 laranxeira [gl] laranxeira تلفظ 0 رأی
19/11/2009 limoeiro [gl] limoeiro تلفظ 0 رأی
19/11/2009 amieiro [gl] amieiro تلفظ 0 رأی
19/11/2009 bidueiro [gl] bidueiro تلفظ 0 رأی
19/11/2009 ameneiro [gl] ameneiro تلفظ 0 رأی
19/11/2009 faia [gl] faia تلفظ 0 رأی
19/11/2009 Sanguiño [gl] Sanguiño تلفظ 0 رأی
19/11/2009 corticeira [gl] corticeira تلفظ 0 رأی
19/11/2009 escornabois [gl] escornabois تلفظ 0 رأی
19/11/2009 sabugueiro [gl] sabugueiro تلفظ 0 رأی
19/11/2009 mimosa [gl] mimosa تلفظ 0 رأی
19/11/2009 acereiro [gl] acereiro تلفظ 0 رأی