دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/10/2011 antienne [fr] antienne تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
13/10/2011 Jean-Baptiste Carpeaux [fr] Jean-Baptiste Carpeaux تلفظ 0 رأی
13/10/2011 passe-tout [fr] passe-tout تلفظ 0 رأی
13/10/2011 recoin [fr] recoin تلفظ 0 رأی
13/10/2011 Flers [fr] Flers تلفظ 0 رأی
13/10/2011 Auxerrois [fr] Auxerrois تلفظ 1 رأی
13/10/2011 Église Saint-Germain-l'Auxerrois [fr] Église Saint-Germain-l'Auxerrois تلفظ 0 رأی
13/10/2011 Cléophée [fr] Cléophée تلفظ 0 رأی
13/10/2011 Abbé Gaston Courtois [fr] Abbé Gaston Courtois تلفظ 0 رأی
13/10/2011 Pierre-Simon de Laplace [fr] Pierre-Simon de Laplace تلفظ 0 رأی
13/10/2011 Jean Mésange [fr] Jean Mésange تلفظ 0 رأی
13/10/2011 Ingenico [fr] Ingenico تلفظ 0 رأی
13/10/2011 José Rosinski [fr] José Rosinski تلفظ 0 رأی
13/10/2011 Villemont [fr] Villemont تلفظ 0 رأی
13/10/2011 Dominique Vidal [fr] Dominique Vidal تلفظ 0 رأی
13/10/2011 écoinçon [fr] écoinçon تلفظ 0 رأی
13/10/2011 Basses-Alpes [fr] Basses-Alpes تلفظ 0 رأی
13/10/2011 Saint-Priest [fr] Saint-Priest تلفظ 0 رأی
13/10/2011 bicarbonate de sodium [fr] bicarbonate de sodium تلفظ 0 رأی
13/10/2011 angevine [fr] angevine تلفظ 0 رأی
13/10/2011 Benjamin Barthe [fr] Benjamin Barthe تلفظ 0 رأی
13/10/2011 L’Affiné au Chablis [fr] L’Affiné au Chablis تلفظ 0 رأی
13/10/2011 Gaspard Monge [fr] Gaspard Monge تلفظ 0 رأی
13/10/2011 Louis Jacques Mandé Daguerre [fr] Louis Jacques Mandé Daguerre تلفظ 0 رأی
13/10/2011 Michel Hazanavicius [fr] Michel Hazanavicius تلفظ 0 رأی
13/10/2011 faïencerie [fr] faïencerie تلفظ 0 رأی
13/10/2011 guillevic [fr] guillevic تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/10/2011 Bérénice Bejo [fr] Bérénice Bejo تلفظ 0 رأی
13/10/2011 neuf ans [fr] neuf ans تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/10/2011 Jean-Michel Baylet [fr] Jean-Michel Baylet تلفظ 0 رأی