دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/10/2008 Zanzibar [en] Zanzibar تلفظ 0 رأی
07/10/2008 Lester B. Pearson [en] Lester B. Pearson تلفظ 0 رأی
07/10/2008 Albania [en] Albania تلفظ 1 رأی
07/10/2008 Republic of Angola [en] Republic of Angola تلفظ 0 رأی
07/10/2008 Kingdom of Belgium [en] Kingdom of Belgium تلفظ 0 رأی
07/10/2008 Ascension Island [en] Ascension Island تلفظ 0 رأی
07/10/2008 Commonwealth of The Bahamas [en] Commonwealth of The Bahamas تلفظ 0 رأی
07/10/2008 Aruba [en] Aruba تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/10/2008 Republic of Austria [en] Republic of Austria تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/10/2008 Republic of Belarus [en] Republic of Belarus تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/10/2008 Bermuda [en] Bermuda تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/10/2008 Republic of Bolivia [en] Republic of Bolivia تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/10/2008 Botswana [en] Botswana تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/10/2008 fellatio [en] fellatio تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
07/10/2008 Cambodia [en] Cambodia تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
07/10/2008 Bosnia [en] Bosnia تلفظ 0 رأی
07/10/2008 commonwealth [en] commonwealth تلفظ 1 رأی
07/10/2008 Belgium [en] Belgium تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
07/10/2008 Keeling Islands [en] Keeling Islands تلفظ 0 رأی
07/10/2008 Belinda [en] Belinda تلفظ 0 رأی
07/10/2008 jungle [en] jungle تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
07/10/2008 squash [en] squash تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/10/2008 vaccine [en] vaccine تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
07/10/2008 Loralei [en] Loralei تلفظ 0 رأی
07/10/2008 Kingdom of Cambodia [en] Kingdom of Cambodia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/10/2008 bid [en] bid تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
07/10/2008 Commonwealth of Australia [en] Commonwealth of Australia تلفظ 0 رأی
07/10/2008 energetics [en] energetics تلفظ 0 رأی
07/10/2008 fantasy [en] fantasy تلفظ 6 رأی بهترین تلفظ
07/10/2008 scrimped [en] scrimped تلفظ 0 رأی