دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/04/2011 Quai de la Gare [fr] Quai de la Gare تلفظ 0 رأی
27/04/2011 Javel-André Citroën [fr] Javel-André Citroën تلفظ 0 رأی
27/04/2011 Sèvres — Lecourbe [fr] Sèvres — Lecourbe تلفظ 0 رأی
27/04/2011 Dugommier [fr] Dugommier تلفظ 0 رأی
27/04/2011 Passy [fr] Passy تلفظ 0 رأی
27/04/2011 Censier-Daubenton [fr] Censier-Daubenton تلفظ 0 رأی
27/04/2011 Suresnes [fr] Suresnes تلفظ 0 رأی
27/04/2011 Villeneuve-la-Garenne [fr] Villeneuve-la-Garenne تلفظ 0 رأی
27/04/2011 Pont Neuf [fr] Pont Neuf تلفظ 0 رأی
27/04/2011 Créteil — Université [fr] Créteil — Université تلفظ 0 رأی
27/04/2011 Boissière [fr] Boissière تلفظ 0 رأی
27/04/2011 Bel-Air [fr] Bel-Air تلفظ 0 رأی
27/04/2011 Picpus [fr] Picpus تلفظ 0 رأی
27/04/2011 Quai De La Rapée [fr] Quai De La Rapée تلفظ 0 رأی
27/04/2011 Bréguet-Sabin [fr] Bréguet-Sabin تلفظ 0 رأی
27/04/2011 Saint-Marcel [fr] Saint-Marcel تلفظ 0 رأی
27/04/2011 Richard-Lenoir [fr] Richard-Lenoir تلفظ 0 رأی
27/04/2011 cité [fr] cité تلفظ 0 رأی
27/04/2011 Etienne Marcel [fr] Etienne Marcel تلفظ 0 رأی
27/04/2011 Château d'Eau [fr] Château d'Eau تلفظ 0 رأی
26/04/2011 Saint-Michel [fr] Saint-Michel تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/04/2011 Cité Universitaire [fr] Cité Universitaire تلفظ 0 رأی
26/04/2011 Nanterre — Université [fr] Nanterre — Université تلفظ 0 رأی
26/04/2011 Jacques Bonsergent [fr] Jacques Bonsergent تلفظ 0 رأی
26/04/2011 Gilles Villeneuve [fr] Gilles Villeneuve تلفظ 0 رأی
26/04/2011 Porte de Pantin [fr] Porte de Pantin تلفظ 0 رأی
26/04/2011 Saint-Sulpice [fr] Saint-Sulpice تلفظ 0 رأی
26/04/2011 Saint-Placide [fr] Saint-Placide تلفظ 0 رأی
26/04/2011 Château Rouge [fr] Château Rouge تلفظ 0 رأی
26/04/2011 Cour Saint-Émilion [fr] Cour Saint-Émilion تلفظ 0 رأی