دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/08/2019 microfaradios [es] microfaradios تلفظ 0 رأی
02/08/2019 platas [es] platas تلفظ 0 رأی
28/07/2019 algavaros [es] algavaros تلفظ 0 رأی
28/07/2019 de alta alcurnia [es] de alta alcurnia تلفظ 0 رأی
28/07/2019 segundo dedo del pie [es] segundo dedo del pie تلفظ 0 رأی
28/07/2019 los pies planos [es] los pies planos تلفظ 0 رأی
28/07/2019 pie de imprenta [es] pie de imprenta تلفظ 0 رأی
28/07/2019 tenerse de pie [es] tenerse de pie تلفظ 0 رأی
28/07/2019 tercer dedo del pie [es] tercer dedo del pie تلفظ 0 رأی
25/07/2019 carapatos [es] carapatos تلفظ 0 رأی
23/07/2019 deslindamientos [es] deslindamientos تلفظ 0 رأی
23/07/2019 sutás [es] sutás تلفظ 0 رأی
23/07/2019 iv [es] iv تلفظ 0 رأی
22/07/2019 pulicanes [es] pulicanes تلفظ 0 رأی
22/07/2019 oros [es] oros تلفظ 0 رأی
22/07/2019 pídanlo [es] pídanlo تلفظ 0 رأی
22/07/2019 pídenlo [es] pídenlo تلفظ 0 رأی
22/07/2019 músicas [es] músicas تلفظ 0 رأی
20/07/2019 Auyán [es] Auyán تلفظ 0 رأی
20/07/2019 fondac [es] fondac تلفظ 0 رأی
20/07/2019 trascabo [es] trascabo تلفظ 0 رأی
20/07/2019 Manrique [es] Manrique تلفظ 0 رأی
20/07/2019 Kavak [es] Kavak تلفظ 0 رأی
18/07/2019 cayán [es] cayán تلفظ 0 رأی
18/07/2019 cornac [es] cornac تلفظ 0 رأی
18/07/2019 mosolinas [es] mosolinas تلفظ 0 رأی
18/07/2019 abogamientos [es] abogamientos تلفظ 0 رأی
18/07/2019 alicantos [es] alicantos تلفظ 0 رأی
18/07/2019 capá [es] capá تلفظ 0 رأی
18/07/2019 país anfitrión [es] país anfitrión تلفظ 0 رأی