دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/01/2011 sbiancante [it] sbiancante تلفظ 0 رأی
17/01/2011 bicamerale [it] bicamerale تلفظ 0 رأی
17/01/2011 Biomasse [fr] Biomasse تلفظ 0 رأی
17/01/2011 agrocarburant [fr] agrocarburant تلفظ 0 رأی
17/01/2011 prétention [fr] prétention تلفظ 0 رأی
17/01/2011 traducteur [fr] traducteur تلفظ 0 رأی
29/11/2010 cochonnailles [fr] cochonnailles تلفظ 0 رأی
29/11/2010 constitutionnelles [fr] constitutionnelles تلفظ 0 رأی
29/11/2010 constitutionnelle [fr] constitutionnelle تلفظ 0 رأی
29/11/2010 conséquences [fr] conséquences تلفظ 0 رأی
29/11/2010 croc-en-jambe [fr] croc-en-jambe تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/11/2010 créances [fr] créances تلفظ 0 رأی
29/11/2010 créanciers [fr] créanciers تلفظ 0 رأی
29/11/2010 créancières [fr] créancières تلفظ 0 رأی
29/11/2010 créa [fr] créa تلفظ 0 رأی
29/11/2010 côtés [fr] côtés تلفظ 0 رأی
23/11/2010 tinca [it] tinca تلفظ 0 رأی
23/11/2010 arrière-petite-nièce [fr] arrière-petite-nièce تلفظ 0 رأی
23/11/2010 dépravation [fr] dépravation تلفظ 0 رأی
23/11/2010 dégriser [fr] dégriser تلفظ 0 رأی
23/11/2010 dégueu [fr] dégueu تلفظ 0 رأی
23/11/2010 dépister [fr] dépister تلفظ 0 رأی
23/11/2010 déposition [fr] déposition تلفظ 0 رأی
23/11/2010 degré [fr] degré تلفظ 0 رأی
23/11/2010 échafaudages [fr] échafaudages تلفظ 0 رأی
31/10/2010 lectures [en] lectures تلفظ 0 رأی
31/10/2010 petille [fr] petille تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/10/2010 chasseur-bombardier [fr] chasseur-bombardier تلفظ 0 رأی
25/10/2010 éditorialiste [fr] éditorialiste تلفظ 0 رأی
25/10/2010 fédérations [fr] fédérations تلفظ 0 رأی