دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/04/2011 prudente [fr] prudente تلفظ 0 رأی
02/04/2011 rouge à lèvres [fr] rouge à lèvres تلفظ 0 رأی
17/01/2011 bucato [it] bucato تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/01/2011 razione [it] razione تلفظ 0 رأی
17/01/2011 particella [it] particella تلفظ 0 رأی
17/01/2011 profumato, [it] profumato, تلفظ 0 رأی
17/01/2011 antirughe [it] antirughe تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/01/2011 intergovernativo [it] intergovernativo تلفظ 0 رأی
17/01/2011 coabitazione [it] coabitazione تلفظ 0 رأی
17/01/2011 depilazione [it] depilazione تلفظ 0 رأی
17/01/2011 doposole [it] doposole تلفظ 0 رأی
17/01/2011 sbiancante [it] sbiancante تلفظ 0 رأی
17/01/2011 bicamerale [it] bicamerale تلفظ 0 رأی
17/01/2011 Biomasse [fr] Biomasse تلفظ 0 رأی
17/01/2011 agrocarburant [fr] agrocarburant تلفظ 0 رأی
17/01/2011 prétention [fr] prétention تلفظ 0 رأی
17/01/2011 traducteur [fr] traducteur تلفظ 0 رأی
29/11/2010 cochonnailles [fr] cochonnailles تلفظ 0 رأی
29/11/2010 constitutionnelles [fr] constitutionnelles تلفظ 0 رأی
29/11/2010 constitutionnelle [fr] constitutionnelle تلفظ 0 رأی
29/11/2010 conséquences [fr] conséquences تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/11/2010 croc-en-jambe [fr] croc-en-jambe تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/11/2010 créances [fr] créances تلفظ 0 رأی
29/11/2010 créanciers [fr] créanciers تلفظ 0 رأی
29/11/2010 créancières [fr] créancières تلفظ 0 رأی
29/11/2010 créa [fr] créa تلفظ 0 رأی
29/11/2010 côtés [fr] côtés تلفظ 0 رأی
23/11/2010 tinca [it] tinca تلفظ 0 رأی
23/11/2010 arrière-petite-nièce [fr] arrière-petite-nièce تلفظ 0 رأی
23/11/2010 dépravation [fr] dépravation تلفظ 0 رأی