دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/11/2013 faire sa violette [fr] faire sa violette تلفظ 0 رأی
30/11/2013 des haricots ! [fr] des haricots ! تلفظ 0 رأی
30/11/2013 bleu pervenche [fr] bleu pervenche تلفظ 0 رأی
30/11/2013 vieille branche [fr] vieille branche تلفظ 0 رأی
30/11/2013 feuille de chou [fr] feuille de chou تلفظ 0 رأی
30/11/2013 le bâtiment [fr] le bâtiment تلفظ 0 رأی
30/11/2013 mauvaise herbe [fr] mauvaise herbe تلفظ 0 رأی
01/06/2013 d'encaissement [fr] d'encaissement تلفظ 0 رأی
01/06/2013 hérons [fr] hérons تلفظ 0 رأی
17/02/2012 Bodin [fr] Bodin تلفظ 0 رأی
07/12/2011 De 26 ans [fr] De 26 ans تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/12/2011 présenté [fr] présenté تلفظ 0 رأی
24/09/2011 villas [fr] villas تلفظ 0 رأی
24/09/2011 Jacques Castérède [fr] Jacques Castérède تلفظ 0 رأی
24/09/2011 Thierry Bleuze [fr] Thierry Bleuze تلفظ 0 رأی
24/09/2011 Jaques Blot [fr] Jaques Blot تلفظ 0 رأی
24/09/2011 Sylvie Delassus [fr] Sylvie Delassus تلفظ 0 رأی
24/09/2011 groseillier [fr] groseillier تلفظ 0 رأی
24/09/2011 flamant [fr] flamant تلفظ 0 رأی
23/09/2011 lionel Bringuier [fr] lionel Bringuier تلفظ 0 رأی
23/09/2011 Marcelle Geneste [fr] Marcelle Geneste تلفظ 0 رأی
23/09/2011 Pouzeratte [fr] Pouzeratte تلفظ 0 رأی
23/09/2011 Janine Euvrard [fr] Janine Euvrard تلفظ 0 رأی
23/09/2011 Frédérique Gueneau [fr] Frédérique Gueneau تلفظ 0 رأی
23/09/2011 Claude Broussy [fr] Claude Broussy تلفظ 0 رأی
23/09/2011 Colette Ledannois [fr] Colette Ledannois تلفظ 0 رأی
23/09/2011 Catherine Clément [fr] Catherine Clément تلفظ 0 رأی
22/09/2011 Il buio si avvicina [it] Il buio si avvicina تلفظ 0 رأی
22/09/2011 Anouchka [fr] Anouchka تلفظ 0 رأی
22/09/2011 arthroplastie [fr] arthroplastie تلفظ 0 رأی