دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/12/2011 présenté [fr] présenté تلفظ 0 رأی
24/09/2011 villas [fr] villas تلفظ 0 رأی
24/09/2011 Jacques Castérède [fr] Jacques Castérède تلفظ 0 رأی
24/09/2011 Thierry Bleuze [fr] Thierry Bleuze تلفظ 0 رأی
24/09/2011 Jaques Blot [fr] Jaques Blot تلفظ 0 رأی
24/09/2011 Sylvie Delassus [fr] Sylvie Delassus تلفظ 0 رأی
24/09/2011 groseillier [fr] groseillier تلفظ 0 رأی
24/09/2011 flamant [fr] flamant تلفظ 0 رأی
23/09/2011 lionel Bringuier [fr] lionel Bringuier تلفظ 0 رأی
23/09/2011 Marcelle Geneste [fr] Marcelle Geneste تلفظ 0 رأی
23/09/2011 Pouzeratte [fr] Pouzeratte تلفظ 0 رأی
23/09/2011 Janine Euvrard [fr] Janine Euvrard تلفظ 0 رأی
23/09/2011 Frédérique Gueneau [fr] Frédérique Gueneau تلفظ 0 رأی
23/09/2011 Claude Broussy [fr] Claude Broussy تلفظ 0 رأی
23/09/2011 Colette Ledannois [fr] Colette Ledannois تلفظ 0 رأی
23/09/2011 Catherine Clément [fr] Catherine Clément تلفظ 0 رأی
22/09/2011 Il buio si avvicina [it] Il buio si avvicina تلفظ 0 رأی
22/09/2011 Anouchka [fr] Anouchka تلفظ 0 رأی
22/09/2011 arthroplastie [fr] arthroplastie تلفظ 0 رأی
22/09/2011 exaucez-nous [fr] exaucez-nous تلفظ 0 رأی
22/09/2011 s'est aimé [fr] s'est aimé تلفظ 0 رأی
22/09/2011 Le phytoplancton [fr] Le phytoplancton تلفظ 0 رأی
22/09/2011 paca [fr] paca تلفظ 0 رأی
22/09/2011 On peut y aller [fr] On peut y aller تلفظ 0 رأی
22/09/2011 Joyeux Nouvel An [fr] Joyeux Nouvel An تلفظ 0 رأی
22/09/2011 cadre rectangulaire [fr] cadre rectangulaire تلفظ 0 رأی
22/09/2011 mes amis [fr] mes amis تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/09/2011 jean roch [fr] jean roch تلفظ 0 رأی
22/09/2011 Pas une décision [fr] Pas une décision تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/09/2011 clairvoyantes [fr] clairvoyantes تلفظ 0 رأی