دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/11/2014 traversées [fr] traversées تلفظ 0 رأی
15/11/2014 inutilisables [fr] inutilisables تلفظ 0 رأی
15/11/2014 d’infanterie [fr] d’infanterie تلفظ 0 رأی
15/11/2014 riverains [fr] riverains تلفظ 0 رأی
15/11/2014 est tenu [fr] est tenu تلفظ 0 رأی
15/11/2014 maximales [fr] maximales تلفظ 0 رأی
15/11/2014 Claude Chanel [fr] Claude Chanel تلفظ 0 رأی
15/11/2014 Villiers-les-Hauts [fr] Villiers-les-Hauts تلفظ 0 رأی
15/11/2014 Antoine Rabin [fr] Antoine Rabin تلفظ 0 رأی
15/11/2014 d’intersection [fr] d’intersection تلفظ 1 رأی
15/11/2014 hors agglomération [fr] hors agglomération تلفظ 0 رأی
15/11/2014 appropriés [fr] appropriés تلفظ 0 رأی
15/11/2014 maires [fr] maires تلفظ 0 رأی
15/11/2014 papier buvard [fr] papier buvard تلفظ 0 رأی
15/11/2014 ces derniers jours [fr] ces derniers jours تلفظ 0 رأی
15/11/2014 pullover, tricot [fr] pullover, tricot تلفظ 0 رأی
15/11/2014 limitations [fr] limitations تلفظ 0 رأی
15/11/2014 Vous jouez au football [fr] Vous jouez au football تلفظ 1 رأی
15/11/2014 Ils jouent au basket [fr] Ils jouent au basket تلفظ 0 رأی
15/11/2014 Nous ne jouons pas [fr] Nous ne jouons pas تلفظ 0 رأی
08/11/2014 aver culo [it] aver culo تلفظ 0 رأی
08/11/2014 cet homme là-bas [fr] cet homme là-bas تلفظ 0 رأی
08/11/2014 la collègue [fr] la collègue تلفظ 0 رأی
08/11/2014 emmenant [fr] emmenant تلفظ 0 رأی
08/11/2014 Peiresc [fr] Peiresc تلفظ 0 رأی
08/11/2014 bombasse [fr] bombasse تلفظ 0 رأی
08/11/2014 rase-motte [fr] rase-motte تلفظ 0 رأی
08/11/2014 je pense le connaître [fr] je pense le connaître تلفظ 0 رأی
23/10/2014 Sauvignon Gris [fr] Sauvignon Gris تلفظ 0 رأی
30/11/2013 des noix ! [fr] des noix ! تلفظ 0 رأی