دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/05/2015 naturismo [it] naturismo تلفظ 0 رأی
12/05/2015 pornografia [it] pornografia تلفظ 0 رأی
12/05/2015 governativo [it] governativo تلفظ 0 رأی
12/05/2015 approche apophatique [fr] approche apophatique تلفظ 0 رأی
12/05/2015 Fouqueux [fr] Fouqueux تلفظ 0 رأی
12/05/2015 formidable paddington [fr] formidable paddington تلفظ 0 رأی
12/05/2015 laisser compoter [fr] laisser compoter تلفظ 0 رأی
07/05/2015 Comps-sur-Artuby Gorges du Verdon [fr] Comps-sur-Artuby Gorges du Verdon تلفظ 0 رأی
07/05/2015 opposition au système [fr] opposition au système تلفظ 0 رأی
07/05/2015 Le dogme de l’Incarnation [fr] Le dogme de l’Incarnation تلفظ 0 رأی
07/05/2015 cavernes inexplorées [fr] cavernes inexplorées تلفظ 0 رأی
07/05/2015 Nous jouons au tennis [fr] Nous jouons au tennis تلفظ 0 رأی
29/01/2015 des Grandes Tourelles [fr] des Grandes Tourelles تلفظ 0 رأی
29/01/2015 Montée des Pionniers [fr] Montée des Pionniers تلفظ 0 رأی
29/01/2015 Solweig [fr] Solweig تلفظ 0 رأی
29/01/2015 le B.A.-BA [fr] le B.A.-BA تلفظ 0 رأی
08/12/2014 morphogramme [fr] morphogramme تلفظ 0 رأی
01/12/2014 Kawaii [fr] Kawaii تلفظ -2 رأی
16/11/2014 des garçons [fr] des garçons تلفظ 0 رأی
15/11/2014 traversées [fr] traversées تلفظ 0 رأی
15/11/2014 inutilisables [fr] inutilisables تلفظ 0 رأی
15/11/2014 d’infanterie [fr] d’infanterie تلفظ 0 رأی
15/11/2014 riverains [fr] riverains تلفظ 0 رأی
15/11/2014 est tenu [fr] est tenu تلفظ 0 رأی
15/11/2014 maximales [fr] maximales تلفظ 0 رأی
15/11/2014 Claude Chanel [fr] Claude Chanel تلفظ 0 رأی
15/11/2014 Villiers-les-Hauts [fr] Villiers-les-Hauts تلفظ 0 رأی
15/11/2014 Antoine Rabin [fr] Antoine Rabin تلفظ 0 رأی
15/11/2014 d’intersection [fr] d’intersection تلفظ 1 رأی
15/11/2014 hors agglomération [fr] hors agglomération تلفظ 0 رأی