دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/05/2015 positions successives [fr] positions successives تلفظ 0 رأی
19/05/2015 ingénierie [fr] ingénierie تلفظ 0 رأی
19/05/2015 crépinette [fr] crépinette تلفظ 0 رأی
19/05/2015 Charlotte Delbo [fr] Charlotte Delbo تلفظ 0 رأی
19/05/2015 discussions hautes en couleur [fr] discussions hautes en couleur تلفظ 0 رأی
19/05/2015 au particulier comme au professionnel [fr] au particulier comme au professionnel تلفظ 0 رأی
19/05/2015 annuaires imprimés [fr] annuaires imprimés تلفظ 0 رأی
19/05/2015 regretter par la suite [fr] regretter par la suite تلفظ 0 رأی
19/05/2015 à moyen et long terme [fr] à moyen et long terme تلفظ 0 رأی
19/05/2015 fiches de résumé [fr] fiches de résumé تلفظ 0 رأی
19/05/2015 l'échec scolaire [fr] l'échec scolaire تلفظ 0 رأی
15/05/2015 éco-responsable [fr] éco-responsable تلفظ 0 رأی
15/05/2015 forêts gérées durablement [fr] forêts gérées durablement تلفظ 0 رأی
15/05/2015 rassurez [fr] rassurez تلفظ 1 رأی
15/05/2015 rassures [fr] rassures تلفظ 1 رأی
15/05/2015 événement [fr] événement تلفظ -1 رأی
13/05/2015 New-York [fr] New-York تلفظ 0 رأی
13/05/2015 mesdames et messieurs [fr] mesdames et messieurs تلفظ 0 رأی
13/05/2015 bacs de collecte [fr] bacs de collecte تلفظ 0 رأی
13/05/2015 égal à la somme [fr] égal à la somme تلفظ 0 رأی
13/05/2015 être introduite par [fr] être introduite par تلفظ 0 رأی
13/05/2015 être plus réduit [fr] être plus réduit تلفظ 0 رأی
13/05/2015 au-delà du [fr] au-delà du تلفظ 0 رأی
13/05/2015 définir certaines règles [fr] définir certaines règles تلفظ 0 رأی
13/05/2015 juxtaposition de lettres [fr] juxtaposition de lettres تلفظ 0 رأی
13/05/2015 sans indication supplémentaire [fr] sans indication supplémentaire تلفظ 0 رأی
13/05/2015 espaces contigus [fr] espaces contigus تلفظ 0 رأی
13/05/2015 cadrans solaires [fr] cadrans solaires تلفظ 0 رأی
13/05/2015 C'est le cas [fr] C'est le cas تلفظ 0 رأی
13/05/2015 À nous de jouer ! [fr] À nous de jouer ! تلفظ 0 رأی