دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/08/2010 touristiques [fr] touristiques تلفظ 0 رأی
16/08/2010 toubib [fr] toubib تلفظ 0 رأی
16/08/2010 uniformes [fr] uniformes تلفظ 0 رأی
16/08/2010 universitaires [fr] universitaires تلفظ 0 رأی
16/08/2010 territoriales [fr] territoriales تلفظ 0 رأی
16/08/2010 thaïlandaise [fr] thaïlandaise تلفظ 0 رأی
16/08/2010 Textes [fr] Textes تلفظ 0 رأی
16/08/2010 territoriale [fr] territoriale تلفظ 0 رأی
16/08/2010 théâtres [fr] théâtres تلفظ 0 رأی
16/08/2010 têtes [fr] têtes تلفظ 0 رأی
16/08/2010 Tests [fr] Tests تلفظ 0 رأی
16/08/2010 terroristes [fr] terroristes تلفظ 0 رأی
16/08/2010 textiles [fr] textiles تلفظ 0 رأی
16/08/2010 thématiques [fr] thématiques تلفظ 0 رأی
16/08/2010 Rue de Bellechasse [fr] Rue de Bellechasse تلفظ 0 رأی
16/08/2010 théâtrales [fr] théâtrales تلفظ 0 رأی
16/08/2010 unanimité [fr] unanimité تلفظ 0 رأی
16/08/2010 ukrainiens [fr] ukrainiens تلفظ 0 رأی
16/08/2010 ukrainiennes [fr] ukrainiennes تلفظ 0 رأی
16/08/2010 trouvailles [fr] trouvailles تلفظ 0 رأی
16/08/2010 troupes [fr] troupes تلفظ 0 رأی
16/08/2010 trolleybus [fr] trolleybus تلفظ 0 رأی
16/08/2010 veut [fr] veut تلفظ -1 رأی
16/08/2010 viendrait [fr] viendrait تلفظ 0 رأی
16/08/2010 cuire à blanc [fr] cuire à blanc تلفظ 0 رأی
16/08/2010 vitres [fr] vitres تلفظ 0 رأی
16/08/2010 voulaient [fr] voulaient تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/08/2010 vont [fr] vont تلفظ 0 رأی
16/08/2010 votes [fr] votes تلفظ 0 رأی
16/08/2010 vole [fr] vole تلفظ 2 رأی