دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/08/2010 bazooka [fr] bazooka تلفظ 0 رأی
22/08/2010 brouillamini [fr] brouillamini تلفظ 0 رأی
22/08/2010 catégoriquement [fr] catégoriquement تلفظ 0 رأی
22/08/2010 designer [fr] designer تلفظ 1 رأی
22/08/2010 dame de pique [fr] dame de pique تلفظ 0 رأی
22/08/2010 dessus-de-lit [fr] dessus-de-lit تلفظ 0 رأی
22/08/2010 dessous-de-table [fr] dessous-de-table تلفظ 0 رأی
22/08/2010 égoïsme [fr] égoïsme تلفظ 0 رأی
22/08/2010 frémissement [fr] frémissement تلفظ 0 رأی
22/08/2010 feu ! [fr] feu ! تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/08/2010 Technologie [fr] Technologie تلفظ 2 رأی
22/08/2010 systèmes [fr] systèmes تلفظ 0 رأی
22/08/2010 un mot [fr] un mot تلفظ 0 رأی
20/08/2010 susceptibilité [fr] susceptibilité تلفظ 0 رأی
20/08/2010 surprenante [fr] surprenante تلفظ 0 رأی
20/08/2010 tortures [fr] tortures تلفظ 0 رأی
20/08/2010 torréfier [fr] torréfier تلفظ 0 رأی
20/08/2010 travaux forcés [fr] travaux forcés تلفظ 0 رأی
20/08/2010 supermarchés [fr] supermarchés تلفظ 0 رأی
20/08/2010 supplémentaires [fr] supplémentaires تلفظ 0 رأی
20/08/2010 sur-le-champ [fr] sur-le-champ تلفظ 0 رأی
20/08/2010 turbulences [fr] turbulences تلفظ 0 رأی
20/08/2010 unilatérale [fr] unilatérale تلفظ 0 رأی
20/08/2010 thérapeutiques [fr] thérapeutiques تلفظ 0 رأی
20/08/2010 théoriciens [fr] théoriciens تلفظ 0 رأی
20/08/2010 universités [fr] universités تلفظ 0 رأی
20/08/2010 universelle [fr] universelle تلفظ 0 رأی
20/08/2010 truqué [fr] truqué تلفظ 0 رأی
20/08/2010 variables [fr] variables تلفظ 0 رأی
20/08/2010 vade-mecum [fr] vade-mecum تلفظ 0 رأی