دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/01/2016 les hauteurs [fr] les hauteurs تلفظ 0 رأی
27/01/2016 hauteurs [fr] hauteurs تلفظ 0 رأی
27/01/2016 des incas [fr] des incas تلفظ 0 رأی
27/01/2016 le bruit court que [fr] le bruit court que تلفظ 0 رأی
27/01/2016 à ras bord [fr] à ras bord تلفظ 0 رأی
27/01/2016 le saut [fr] le saut تلفظ 0 رأی
27/01/2016 hip-hop [fr] hip-hop تلفظ 0 رأی
27/01/2016 œil globuleux [fr] œil globuleux تلفظ 0 رأی
28/05/2015 Tamil [fr] Tamil تلفظ 0 رأی
28/05/2015 c’est mon Jules [fr] c’est mon Jules تلفظ 0 رأی
28/05/2015 à force de coups [fr] à force de coups تلفظ 0 رأی
28/05/2015 Pierre Valdès [fr] Pierre Valdès تلفظ 0 رأی
28/05/2015 chandelier [fr] chandelier تلفظ 0 رأی
19/05/2015 Innsbruck [fr] Innsbruck تلفظ 0 رأی
19/05/2015 omettre délibérément [fr] omettre délibérément تلفظ 0 رأی
19/05/2015 diffèrent de ceux-là [fr] diffèrent de ceux-là تلفظ 0 رأی
19/05/2015 écritures de type logographique [fr] écritures de type logographique تلفظ 0 رأی
19/05/2015 relation transitive [fr] relation transitive تلفظ 0 رأی
19/05/2015 congruences sur les entiers [fr] congruences sur les entiers تلفظ 0 رأی
19/05/2015 maximum admissible [fr] maximum admissible تلفظ 0 رأی
19/05/2015 confirmation du mail [fr] confirmation du mail تلفظ 0 رأی
19/05/2015 selon les pays [fr] selon les pays تلفظ 0 رأی
19/05/2015 positions successives [fr] positions successives تلفظ 0 رأی
19/05/2015 ingénierie [fr] ingénierie تلفظ 0 رأی
19/05/2015 crépinette [fr] crépinette تلفظ 0 رأی
19/05/2015 Charlotte Delbo [fr] Charlotte Delbo تلفظ 0 رأی
19/05/2015 discussions hautes en couleur [fr] discussions hautes en couleur تلفظ 0 رأی
19/05/2015 au particulier comme au professionnel [fr] au particulier comme au professionnel تلفظ 0 رأی
19/05/2015 annuaires imprimés [fr] annuaires imprimés تلفظ 0 رأی
19/05/2015 regretter par la suite [fr] regretter par la suite تلفظ 0 رأی