دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/03/2010 片仮名 [ja] 片仮名 تلفظ 0 رأی
23/03/2010 有利 [ja] 有利 تلفظ 0 رأی
23/03/2010 何らか [ja] 何らか تلفظ 0 رأی
23/03/2010 shuriken [ja] shuriken تلفظ 0 رأی
23/03/2010 tsukemono [ja] tsukemono تلفظ -1 رأی
17/03/2010 jokichi [ja] jokichi تلفظ 0 رأی
17/03/2010 sachi [ja] sachi تلفظ 0 رأی
17/03/2010 [ja] 又 تلفظ 0 رأی
17/03/2010 先ず [ja] 先ず تلفظ 0 رأی
17/03/2010 先に [ja] 先に تلفظ 0 رأی
17/03/2010 Kunihiko Takeda [ja] Kunihiko Takeda تلفظ 0 رأی
17/03/2010 月の子供 [ja] 月の子供 تلفظ 0 رأی
17/03/2010 とく [ja] とく تلفظ 0 رأی
17/03/2010 ひとつの [ja] ひとつの تلفظ 0 رأی
17/03/2010 kokoro [ja] kokoro تلفظ 0 رأی
17/03/2010 kuroi [ja] kuroi تلفظ 0 رأی
17/03/2010 kaiseki [ja] kaiseki تلفظ 0 رأی
17/03/2010 akari [ja] akari تلفظ 0 رأی
17/03/2010 Dozo [ja] Dozo تلفظ 0 رأی
17/03/2010 どうもありがとう [ja] どうもありがとう تلفظ 0 رأی
17/03/2010 sessha [ja] sessha تلفظ 0 رأی
17/03/2010 gomen [ja] gomen تلفظ 0 رأی
17/03/2010 みょうちょう [ja] みょうちょう تلفظ 0 رأی
17/03/2010 yuri [ja] yuri تلفظ 0 رأی
17/03/2010 doujin [ja] doujin تلفظ 0 رأی
17/03/2010 okaeri [ja] okaeri تلفظ 0 رأی
17/03/2010 Tadaima [ja] Tadaima تلفظ 0 رأی
17/03/2010 youkai [ja] youkai تلفظ 0 رأی
17/03/2010 よろしくおねがいします [ja] よろしくおねがいします تلفظ -1 رأی
17/03/2010 無上命法 [ja] 無上命法 تلفظ 0 رأی