دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/05/2009 بي امضا [fa] بي امضا تلفظ 0 رأی
27/05/2009 عكس العمل [fa] عكس العمل تلفظ 0 رأی
27/05/2009 تطبيق كردن [fa] تطبيق كردن تلفظ 0 رأی
27/05/2009 به درد خوردن [fa] به درد خوردن تلفظ 0 رأی
27/05/2009 توي روي كسي ايستادن [fa] توي روي كسي ايستادن تلفظ 0 رأی
27/05/2009 زبان درازي كردن [fa] زبان درازي كردن تلفظ 0 رأی
27/05/2009 جوابگو بودن [fa] جوابگو بودن تلفظ 0 رأی
27/05/2009 تاوان [fa] تاوان تلفظ 0 رأی
27/05/2009 رقيب [fa] رقيب تلفظ 0 رأی
27/05/2009 نياكان [fa] نياكان تلفظ 0 رأی
27/05/2009 قابل جواب [fa] قابل جواب تلفظ 0 رأی
27/05/2009 از مد افتاده [fa] از مد افتاده تلفظ 0 رأی
27/05/2009 پيش از تولد [fa] پيش از تولد تلفظ 0 رأی
27/05/2009 نظم و نثر [fa] نظم و نثر تلفظ 0 رأی
27/05/2009 پر شور وحال [fa] پر شور وحال تلفظ 0 رأی
27/05/2009 انسان نما [fa] انسان نما تلفظ 0 رأی
27/05/2009 مردم شناس [fa] مردم شناس تلفظ 0 رأی
27/05/2009 انسان شناس [fa] انسان شناس تلفظ 0 رأی
27/05/2009 آدم نما [fa] آدم نما تلفظ 0 رأی
27/05/2009 سياه زخم [fa] سياه زخم تلفظ 0 رأی
27/05/2009 جُنگ [fa] جُنگ تلفظ -1 رأی
27/05/2009 گلچين ادبي [fa] گلچين ادبي تلفظ 0 رأی
27/05/2009 عهد دقيانوس [fa] عهد دقيانوس تلفظ 0 رأی
27/05/2009 سرود مذهبي [fa] سرود مذهبي تلفظ -1 رأی
27/05/2009 سالن انتظار [fa] سالن انتظار تلفظ 0 رأی
27/05/2009 شاخك [fa] شاخك تلفظ 0 رأی
27/05/2009 پيشين [fa] پيشين تلفظ 0 رأی
27/05/2009 مقدّم [fa] مقدّم تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/05/2009 مخالفت كسي را بر انگيختن [fa] مخالفت كسي را بر انگيختن تلفظ 0 رأی
27/05/2009 مخالفت آميز [fa] مخالفت آميز تلفظ 0 رأی