دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/11/2012 sure [en] sure تلفظ 0 رأی
16/11/2012 piety [en] piety تلفظ 0 رأی
16/11/2012 Norwegian [en] Norwegian تلفظ 0 رأی
16/11/2012 aquarium [en] aquarium تلفظ 0 رأی
16/11/2012 rain [en] rain تلفظ 0 رأی
16/11/2012 ego [en] ego تلفظ -1 رأی
16/11/2012 understand [en] understand تلفظ 1 رأی
16/11/2012 book [en] book تلفظ -2 رأی
16/11/2012 invalidly [en] invalidly تلفظ 0 رأی
16/11/2012 low-fat [en] low-fat تلفظ 0 رأی
16/11/2012 defragmentation [en] defragmentation تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ