دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/05/2010 specifikovat [cs] specifikovat تلفظ 0 رأی
26/05/2010 specifikuje [cs] specifikuje تلفظ 0 رأی
26/05/2010 spekter [cs] spekter تلفظ 0 رأی
26/05/2010 specifikou [cs] specifikou تلفظ 0 رأی
26/05/2010 specifikem [cs] specifikem تلفظ 0 رأی
26/05/2010 specifikačními [cs] specifikačními تلفظ 0 رأی
26/05/2010 specifikačního [cs] specifikačního تلفظ 0 رأی
26/05/2010 specifikačních [cs] specifikačních تلفظ 0 رأی
26/05/2010 specifikační [cs] specifikační تلفظ 0 رأی
26/05/2010 specifikacím [cs] specifikacím تلفظ 0 رأی
26/05/2010 specifikacích [cs] specifikacích تلفظ 0 رأی
26/05/2010 specifikaci [cs] specifikaci تلفظ 0 رأی
26/05/2010 specifikách [cs] specifikách تلفظ 0 رأی
26/05/2010 specifikacemi [cs] specifikacemi تلفظ 0 رأی
26/05/2010 specifikace [cs] specifikace تلفظ 0 رأی
26/05/2010 specifika [cs] specifika تلفظ 0 رأی
26/05/2010 specifik [cs] specifik تلفظ 0 رأی
25/05/2010 zobcová flétna [cs] zobcová flétna تلفظ 0 رأی
25/05/2010 ukulele [cs] ukulele تلفظ -1 رأی
25/05/2010 tympány [cs] tympány تلفظ 0 رأی
25/05/2010 tuba [cs] tuba تلفظ 0 رأی
25/05/2010 trombón [cs] trombón تلفظ 0 رأی
25/05/2010 saxofon [cs] saxofon تلفظ 0 رأی
25/05/2010 příčná flétna [cs] příčná flétna تلفظ 0 رأی
25/05/2010 mandolína [cs] mandolína تلفظ 0 رأی
25/05/2010 mandola [cs] mandola تلفظ 0 رأی
25/05/2010 loutna [cs] loutna تلفظ 0 رأی
25/05/2010 lesní roh [cs] lesní roh تلفظ 0 رأی
25/05/2010 kontrabas [cs] kontrabas تلفظ 0 رأی
25/05/2010 klarinet [cs] klarinet تلفظ 0 رأی