دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/11/2009 cuadrilla [es] cuadrilla تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
10/11/2009 cuadragésima [es] cuadragésima تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/11/2009 incrementarse [es] incrementarse تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/11/2009 bucle [es] bucle تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/11/2009 eufónico [es] eufónico تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/11/2009 Aquisgrán [es] Aquisgrán تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2009 barquilla [es] barquilla تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2009 apartarse [es] apartarse تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2009 nao [es] nao تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2009 napias [es] napias تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2009 barquichuelo [es] barquichuelo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2009 aparejador [es] aparejador تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2009 barra [es] barra تلفظ 0 رأی
09/11/2009 baremo [es] baremo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2009 bardo [es] bardo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2009 níveo [es] níveo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2009 nobiliario [es] nobiliario تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2009 hexaedro [es] hexaedro تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2009 zampón [es] zampón تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2009 hiato [es] hiato تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2009 zampatortas [es] zampatortas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2009 zambullida [es] zambullida تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2009 hez [es] hez تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2009 heteróclito [es] heteróclito تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2009 herrumbroso [es] herrumbroso تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2009 herrumbre [es] herrumbre تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2009 herreriano [es] herreriano تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2009 herrumbrar [es] herrumbrar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2009 fatalidad [es] fatalidad تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2009 opulento [es] opulento تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ