دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/11/2009 pingüe [es] pingüe تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/11/2009 descarnado [es] descarnado تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/11/2009 enjuto [es] enjuto تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
10/11/2009 tenue [es] tenue تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
10/11/2009 delgaducho [es] delgaducho تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
10/11/2009 impotente [es] impotente تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/11/2009 endeble [es] endeble تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/11/2009 enclenque [es] enclenque تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/11/2009 firme [es] firme تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/11/2009 recio [es] recio تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
10/11/2009 autoritario [es] autoritario تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/11/2009 adivinanza [es] adivinanza تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/11/2009 ŝekelo [eo] ŝekelo تلفظ 0 رأی
10/11/2009 ŝelako [eo] ŝelako تلفظ 0 رأی
10/11/2009 ŝenoprazo [eo] ŝenoprazo تلفظ 0 رأی
10/11/2009 ŝereo [eo] ŝereo تلفظ 0 رأی
10/11/2009 finlegi [eo] finlegi تلفظ 0 رأی
10/11/2009 absceso [eo] absceso تلفظ 0 رأی
10/11/2009 ŝilingo [eo] ŝilingo تلفظ 0 رأی
10/11/2009 ŝika [eo] ŝika تلفظ 0 رأی
10/11/2009 ŝijaisto [eo] ŝijaisto تلفظ 0 رأی
10/11/2009 ŝijaismo [eo] ŝijaismo تلفظ 0 رأی
10/11/2009 ŝindo [eo] ŝindo تلفظ 0 رأی
10/11/2009 ŝelo [eo] ŝelo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/11/2009 aerostática [es] aerostática تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/11/2009 nomadismo [es] nomadismo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/11/2009 cuadrar [es] cuadrar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/11/2009 adversativo [es] adversativo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/11/2009 cuadrarse [es] cuadrarse تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
10/11/2009 cuadrícula [es] cuadrícula تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ