دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/11/2009 Aragono [eo] Aragono تلفظ 0 رأی
23/11/2009 tropezón [es] tropezón تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
23/11/2009 sindicarse [es] sindicarse تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
23/11/2009 troquelar [es] troquelar تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
23/11/2009 imaginaria [es] imaginaria تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/11/2009 semblante [es] semblante تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/11/2009 trotona [es] trotona تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/11/2009 imaginable [es] imaginable تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
23/11/2009 trova [es] trova تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/11/2009 trote [es] trote تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/11/2009 trotón [es] trotón تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/11/2009 trotar [es] trotar تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
23/11/2009 sinergia [es] sinergia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/11/2009 trotamundos [es] trotamundos تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
23/11/2009 singladura [es] singladura تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
23/11/2009 sinfónico [es] sinfónico تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
23/11/2009 sinfín [es] sinfín تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/11/2009 sindicar [es] sindicar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/11/2009 sindicado [es] sindicado تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/11/2009 sincronizar [es] sincronizar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/11/2009 ŝero [eo] ŝero تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/11/2009 ŝiboleto [eo] ŝiboleto تلفظ 0 رأی
17/11/2009 vivbezonaĵoj [eo] vivbezonaĵoj تلفظ 0 رأی
17/11/2009 nedankinde [eo] nedankinde تلفظ 0 رأی
10/11/2009 bufa [es] bufa تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/11/2009 ahilado [es] ahilado تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/11/2009 cuaderna [es] cuaderna تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/11/2009 aerolito [es] aerolito تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/11/2009 retrasado [es] retrasado تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/11/2009 obeso [es] obeso تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ