دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/12/2009 auditorio [es] auditorio تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
11/12/2009 hirsuto [es] hirsuto تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/12/2009 hipódromo [es] hipódromo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/12/2009 rectilíneo [es] rectilíneo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/12/2009 retina [es] retina تلفظ 2 رأی
10/12/2009 regenerado [es] regenerado تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/12/2009 recusable [es] recusable تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
10/12/2009 intensificar [es] intensificar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/12/2009 recular [es] recular تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/12/2009 desdecir [es] desdecir تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/12/2009 regata [es] regata تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/12/2009 regate [es] regate تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/12/2009 reedificar [es] reedificar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/12/2009 rehacer [es] rehacer تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/12/2009 arruinarse [es] arruinarse تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/12/2009 rehacerse [es] rehacerse تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/12/2009 reemplazo [es] reemplazo تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/12/2009 avaro [es] avaro تلفظ 2 رأی
25/11/2009 desvincular [es] desvincular تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 democratizar [es] democratizar تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 emancipar [es] emancipar تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 desenredar [es] desenredar تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 Kanariaj Insuloj [eo] Kanariaj Insuloj تلفظ 0 رأی
25/11/2009 despejar [es] despejar تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 desbloquear [es] desbloquear تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 licenciar [es] licenciar تلفظ 1 رأی
25/11/2009 dispensar [es] dispensar تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 independizar [es] independizar تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 redimir [es] redimir تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 Kastilio [eo] Kastilio تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ