دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/02/2010 Katalunio [eo] Katalunio تلفظ 0 رأی
01/02/2010 abrasador [es] abrasador تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/01/2010 arrabal [es] arrabal تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/01/2010 animaban [es] animaban تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/01/2010 abolido [es] abolido تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/01/2010 ansiosa [es] ansiosa تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/01/2010 cayó [es] cayó تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
31/01/2010 clavados [es] clavados تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/01/2010 acabóse [es] acabóse تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/01/2010 káiser [es] káiser تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/01/2010 nomita [eo] nomita تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/01/2010 ŝteli [eo] ŝteli تلفظ 0 رأی
13/01/2010 seat [es] seat تلفظ 1 رأی
13/01/2010 ŝtato [eo] ŝtato تلفظ 0 رأی
13/01/2010 goyescas [es] goyescas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/01/2010 plezure [eo] plezure تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/01/2010 ambicionar [es] ambicionar تلفظ 1 رأی
13/01/2010 Kajto [eo] Kajto تلفظ 0 رأی
13/01/2010 sudoku [es] sudoku تلفظ 0 رأی
05/01/2010 históricamente [es] históricamente تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/12/2009 ŝtormo [eo] ŝtormo تلفظ 0 رأی
27/12/2009 ŝtofo [eo] ŝtofo تلفظ 0 رأی
27/12/2009 atusar [es] atusar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/12/2009 a tutiplén [es] a tutiplén تلفظ 0 رأی
27/12/2009 ŝuldi [eo] ŝuldi تلفظ 0 رأی
27/12/2009 ŝpari [eo] ŝpari تلفظ 0 رأی
27/12/2009 ŝtupo [eo] ŝtupo تلفظ 0 رأی
27/12/2009 ŝultro [eo] ŝultro تلفظ 0 رأی
27/12/2009 ŝviti [eo] ŝviti تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/12/2009 audible [es] audible تلفظ 1 رأی