دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/11/2012 lasas [eo] lasas تلفظ 0 رأی
02/11/2012 lavas [eo] lavas تلفظ 0 رأی
02/11/2012 kontaktoj [eo] kontaktoj تلفظ 0 رأی
02/11/2012 banknoto [eo] banknoto تلفظ 0 رأی
02/11/2012 kuiras [eo] kuiras تلفظ 0 رأی
02/11/2012 benzino [eo] benzino تلفظ 0 رأی
13/02/2011 sandeces [es] sandeces تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/04/2010 acostumbrada [es] acostumbrada تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/04/2010 escachar [es] escachar تلفظ 1 رأی
26/04/2010 fisgar [es] fisgar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/02/2010 Genaro [eo] Genaro تلفظ 0 رأی
12/02/2010 ŝŝ! [eo] ŝŝ! تلفظ 0 رأی
12/02/2010 ŝlako [eo] ŝlako تلفظ 0 رأی
12/02/2010 ŝlagro [eo] ŝlagro تلفظ 0 رأی
12/02/2010 ŝlimo [eo] ŝlimo تلفظ 0 رأی
12/02/2010 ŝminko [eo] ŝminko تلفظ 0 رأی
12/02/2010 ŝmiri [eo] ŝmiri تلفظ 0 رأی
12/02/2010 ŝnuro [eo] ŝnuro تلفظ 0 رأی
12/02/2010 ŝoforo [eo] ŝoforo تلفظ 0 رأی
12/02/2010 ŝorbeto [eo] ŝorbeto تلفظ 0 رأی
12/02/2010 ŝoso [eo] ŝoso تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/02/2010 ŝoto [eo] ŝoto تلفظ 0 رأی
12/02/2010 ŝovi [eo] ŝovi تلفظ 0 رأی
12/02/2010 ŝoveli [eo] ŝoveli تلفظ 0 رأی
12/02/2010 ŝpini [eo] ŝpini تلفظ 0 رأی
12/02/2010 ŝrapnelo [eo] ŝrapnelo تلفظ 0 رأی
12/02/2010 ŝrumpi [eo] ŝrumpi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/02/2010 ŝovinismo [eo] ŝovinismo تلفظ 0 رأی
12/02/2010 ŝovinisto [eo] ŝovinisto تلفظ 0 رأی
12/02/2010 ŝoseo [eo] ŝoseo تلفظ 0 رأی