دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/07/2013 kontrabandisto [eo] kontrabandisto تلفظ 0 رأی
25/07/2013 malario [eo] malario تلفظ 0 رأی
25/07/2013 kromnomo [eo] kromnomo تلفظ 0 رأی
25/07/2013 impertinenteco [eo] impertinenteco تلفظ 0 رأی
25/07/2013 likvida [eo] likvida تلفظ 0 رأی
25/07/2013 komunismo [eo] komunismo تلفظ 0 رأی
25/07/2013 komunisto [eo] komunisto تلفظ 0 رأی
25/07/2013 minerala [eo] minerala تلفظ 0 رأی
25/07/2013 mineralo [eo] mineralo تلفظ 0 رأی
25/07/2013 junulino [eo] junulino تلفظ 0 رأی
25/07/2013 sáfico [es] sáfico تلفظ 0 رأی
25/07/2013 calima [es] calima تلفظ 0 رأی
25/07/2013 francófilo [es] francófilo تلفظ 0 رأی
25/07/2013 fotólisis [es] fotólisis تلفظ 0 رأی
25/07/2013 cuadro sinóptico [es] cuadro sinóptico تلفظ 0 رأی
25/07/2013 geoestacionario [es] geoestacionario تلفظ 0 رأی
25/07/2013 isobárico [es] isobárico تلفظ 0 رأی
25/07/2013 cátodo [es] cátodo تلفظ 0 رأی
25/07/2013 galvánico [es] galvánico تلفظ 0 رأی
25/07/2013 sofisma [es] sofisma تلفظ 0 رأی
25/07/2013 gangas [es] gangas تلفظ 0 رأی
04/11/2012 Javier Gómez Noya [es] Javier Gómez Noya تلفظ 0 رأی
03/11/2012 cindro [eo] cindro تلفظ 0 رأی
03/11/2012 knaboj [eo] knaboj تلفظ 0 رأی
03/11/2012 koloroj [eo] koloroj تلفظ 0 رأی
03/11/2012 erinaco [eo] erinaco تلفظ 0 رأی
02/11/2012 lagoj [eo] lagoj تلفظ 0 رأی
02/11/2012 kursoj [eo] kursoj تلفظ 0 رأی
02/11/2012 kuŝas [eo] kuŝas تلفظ 0 رأی
02/11/2012 laktoj [eo] laktoj تلفظ 0 رأی