دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/08/2013 inkluzivi [eo] inkluzivi تلفظ 0 رأی
29/08/2013 komence [eo] komence تلفظ 0 رأی
29/08/2013 proksimiĝas [eo] proksimiĝas تلفظ 0 رأی
29/08/2013 mistera [eo] mistera تلفظ 0 رأی
29/08/2013 preleganto [eo] preleganto تلفظ 0 رأی
29/08/2013 senpaga [eo] senpaga تلفظ 1 رأی
23/08/2013 Sádaba [es] Sádaba تلفظ 0 رأی
23/08/2013 Tauste [es] Tauste تلفظ 0 رأی
23/08/2013 Calatayud [es] Calatayud تلفظ 0 رأی
23/08/2013 Ejea de los Caballeros [es] Ejea de los Caballeros تلفظ 0 رأی
23/08/2013 antracito [eo] antracito تلفظ 0 رأی
23/08/2013 antropologo [eo] antropologo تلفظ 0 رأی
23/08/2013 antisepsa [eo] antisepsa تلفظ 0 رأی
23/08/2013 konekti [eo] konekti تلفظ 0 رأی
23/08/2013 frukti [eo] frukti تلفظ 0 رأی
23/08/2013 disiri [eo] disiri تلفظ 0 رأی
23/08/2013 anakronismo [eo] anakronismo تلفظ 0 رأی
23/08/2013 ekskomuniko [eo] ekskomuniko تلفظ 0 رأی
23/08/2013 deficito [eo] deficito تلفظ 0 رأی
23/08/2013 dukolora [eo] dukolora تلفظ 0 رأی
23/08/2013 dukino [eo] dukino تلفظ 0 رأی
23/08/2013 duko [eo] duko تلفظ 0 رأی
23/08/2013 diskriminacio [eo] diskriminacio تلفظ 1 رأی
23/08/2013 diskreteco [eo] diskreteco تلفظ 0 رأی
23/08/2013 konferenco [eo] konferenco تلفظ 1 رأی
23/08/2013 konfederacio [eo] konfederacio تلفظ 0 رأی
23/08/2013 Caterine Ibargüen [es] Caterine Ibargüen تلفظ 0 رأی
25/07/2013 gvardio [eo] gvardio تلفظ 1 رأی
25/07/2013 hieno [eo] hieno تلفظ 0 رأی
25/07/2013 junularo [eo] junularo تلفظ 0 رأی