دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/11/2009 retahíla [es] retahíla تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 restringido [es] restringido تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 retaco [es] retaco تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 resumido [es] resumido تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 retablo [es] retablo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 resurgir [es] resurgir تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 restringir [es] restringir تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 resucitado [es] resucitado تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 resumir [es] resumir تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 sureño [es] sureño تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 sureste [es] sureste تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 surco [es] surco تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 supurar [es] supurar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 supurante [es] supurante تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 surto [es] surto تلفظ 0 رأی
04/11/2009 surcar [es] surcar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 suramericano [es] suramericano تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 surafricano [es] surafricano تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 sesera [es] sesera تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 surtir [es] surtir تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 meridional [es] meridional تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 surgimiento [es] surgimiento تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 tasca [es] tasca تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 tarugo [es] tarugo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 alcornoque [es] alcornoque تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 tarumba [es] tarumba تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 tartamudear [es] tartamudear تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 tartamudeo [es] tartamudeo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 torpe [es] torpe تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 tartufo [es] tartufo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ