دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/09/2013 erikejo [eo] erikejo تلفظ 0 رأی
01/09/2013 eriko [eo] eriko تلفظ 0 رأی
01/09/2013 eksterlanda [eo] eksterlanda تلفظ 0 رأی
01/09/2013 eksterordinara [eo] eksterordinara تلفظ 0 رأی
01/09/2013 ĵaluza [eo] ĵaluza تلفظ 0 رأی
29/08/2013 memstudi [eo] memstudi تلفظ 0 رأی
29/08/2013 antisepsilo [eo] antisepsilo تلفظ 0 رأی
29/08/2013 enigi [eo] enigi تلفظ 0 رأی
29/08/2013 dusenca [eo] dusenca تلفظ 0 رأی
29/08/2013 kolektiva [eo] kolektiva تلفظ 0 رأی
29/08/2013 kolektivo [eo] kolektivo تلفظ 0 رأی
29/08/2013 komplico [eo] komplico تلفظ 0 رأی
29/08/2013 aerlinio [eo] aerlinio تلفظ 0 رأی
29/08/2013 litkuseno [eo] litkuseno تلفظ 0 رأی
29/08/2013 nekonataj [eo] nekonataj تلفظ 0 رأی
29/08/2013 krucforme [eo] krucforme تلفظ 0 رأی
29/08/2013 komforte [eo] komforte تلفظ 0 رأی
29/08/2013 krome [eo] krome تلفظ 0 رأی
29/08/2013 malavantaĝo [eo] malavantaĝo تلفظ 0 رأی
29/08/2013 dusignifa [eo] dusignifa تلفظ 0 رأی
29/08/2013 kolektanto [eo] kolektanto تلفظ 0 رأی
29/08/2013 kolekto [eo] kolekto تلفظ 0 رأی
29/08/2013 komploto [eo] komploto تلفظ 0 رأی
29/08/2013 komponi [eo] komponi تلفظ 0 رأی
29/08/2013 komponisto [eo] komponisto تلفظ 0 رأی
29/08/2013 lernejestro [eo] lernejestro تلفظ 0 رأی
29/08/2013 lernigi [eo] lernigi تلفظ 0 رأی
29/08/2013 lernita [eo] lernita تلفظ 0 رأی
29/08/2013 gvidado [eo] gvidado تلفظ 0 رأی
29/08/2013 konfirmi [eo] konfirmi تلفظ 0 رأی