دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/03/2012 Manassas [en] Manassas تلفظ 0 رأی
31/03/2012 Prince Edward [en] Prince Edward تلفظ 0 رأی
31/03/2012 King George [en] King George تلفظ 0 رأی
31/03/2012 Brunswick [en] Brunswick تلفظ 0 رأی
31/03/2012 eclectic [en] eclectic تلفظ 1 رأی
31/03/2012 粟米 [yue] 粟米 تلفظ 1 رأی
31/03/2012 好好食 [yue] 好好食 تلفظ 0 رأی
31/03/2012 花生 [yue] 花生 تلفظ 0 رأی
31/03/2012 咖啡 [yue] 咖啡 تلفظ -1 رأی
31/03/2012 馄饨 [yue] 馄饨 تلفظ 0 رأی
31/03/2012 菜花 [yue] 菜花 تلفظ 0 رأی
31/03/2012 糯米 [yue] 糯米 تلفظ 0 رأی
31/03/2012 西瓜 [yue] 西瓜 تلفظ 0 رأی
31/03/2012 烧卖 [yue] 烧卖 تلفظ 0 رأی
31/03/2012 特別 [yue] 特別 تلفظ 0 رأی
31/03/2012 核突 [yue] 核突 تلفظ 0 رأی
31/03/2012 孤寒 [yue] 孤寒 تلفظ 0 رأی
31/03/2012 多餘 [yue] 多餘 تلفظ 0 رأی
31/03/2012 喺邊喥 [yue] 喺邊喥 تلفظ 0 رأی
31/03/2012 quantity surveyor [en] quantity surveyor تلفظ 0 رأی
31/03/2012 repetition [en] repetition تلفظ 5 رأی
31/03/2012 windscreen wiper [en] windscreen wiper تلفظ 0 رأی
31/03/2012 speed limit [en] speed limit تلفظ 0 رأی
31/03/2012 fruit picker [en] fruit picker تلفظ 0 رأی
31/03/2012 fixer-upper [en] fixer-upper تلفظ 0 رأی
31/03/2012 consequential [en] consequential تلفظ 0 رأی
11/03/2012 mimicking [en] mimicking تلفظ 0 رأی
11/03/2012 Steve Cram [en] Steve Cram تلفظ 0 رأی
11/03/2012 Jeremy Deller [en] Jeremy Deller تلفظ 0 رأی
11/03/2012 narked [en] narked تلفظ 0 رأی