دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/04/2012 Count Dracula [en] Count Dracula تلفظ 0 رأی
28/04/2012 Dracula [en] Dracula تلفظ 0 رأی
28/04/2012 pleasuring [en] pleasuring تلفظ 0 رأی
28/04/2012 great-grandparents [en] great-grandparents تلفظ 0 رأی
28/04/2012 series [en] series تلفظ 2 رأی
28/04/2012 long-haired [en] long-haired تلفظ 0 رأی
28/04/2012 spider-crab [en] spider-crab تلفظ 0 رأی
28/04/2012 Susan Wooldridge [en] Susan Wooldridge تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/04/2012 cereal [en] cereal تلفظ 1 رأی
28/04/2012 amazing [en] amazing تلفظ 0 رأی
28/04/2012 MP [en] MP تلفظ 1 رأی
28/04/2012 intellectual property [en] intellectual property تلفظ 0 رأی
28/04/2012 scouse [en] scouse تلفظ 0 رأی
28/04/2012 democratization [en] democratization تلفظ 1 رأی
28/04/2012 impulsively [en] impulsively تلفظ 0 رأی
28/04/2012 Adam Savage [en] Adam Savage تلفظ 0 رأی
28/04/2012 rampage [en] rampage تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
28/04/2012 harmonic [en] harmonic تلفظ 0 رأی
28/04/2012 incept [en] incept تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/04/2012 intercept [en] intercept تلفظ 0 رأی
28/04/2012 scariest [en] scariest تلفظ 0 رأی
28/04/2012 dunning [en] dunning تلفظ 0 رأی
28/04/2012 Swiffer [en] Swiffer تلفظ 0 رأی
28/04/2012 hexagram [en] hexagram تلفظ 0 رأی
28/04/2012 masterful [en] masterful تلفظ 0 رأی
25/04/2012 motivations [en] motivations تلفظ 0 رأی
25/04/2012 legitimately [en] legitimately تلفظ 0 رأی
25/04/2012 Antonio [en] Antonio تلفظ 1 رأی
25/04/2012 Antoinette [en] Antoinette تلفظ 0 رأی
23/04/2012 fight [en] fight تلفظ 3 رأی