دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/06/2012 Dame Elizabeth Maconchy [en] Dame Elizabeth Maconchy تلفظ 0 رأی
09/06/2012 Ellen [en] Ellen تلفظ 0 رأی
09/06/2012 Erika [en] Erika تلفظ 0 رأی
09/06/2012 Daisy [en] Daisy تلفظ 0 رأی
09/06/2012 prettier [en] prettier تلفظ 3 رأی
09/06/2012 miscalculation [en] miscalculation تلفظ 0 رأی
09/06/2012 Dj Wooble [en] Dj Wooble تلفظ 0 رأی
09/06/2012 收音机 [yue] 收音机 تلفظ 0 رأی
09/06/2012 电台 [yue] 电台 تلفظ 0 رأی
09/06/2012 rigorously [en] rigorously تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
09/06/2012 bad faith [en] bad faith تلفظ 0 رأی
09/06/2012 tachocline [en] tachocline تلفظ 0 رأی
09/06/2012 candy floss [en] candy floss تلفظ 1 رأی
09/06/2012 C-section [en] C-section تلفظ 0 رأی
09/06/2012 woolacombe [en] woolacombe تلفظ 0 رأی
09/06/2012 Mandopop [en] Mandopop تلفظ 0 رأی
09/06/2012 back down [en] back down تلفظ 0 رأی
09/06/2012 Black & Decker [en] Black & Decker تلفظ 0 رأی
09/06/2012 Giberson [en] Giberson تلفظ 0 رأی
03/06/2012 safebreaker [en] safebreaker تلفظ 0 رأی
25/05/2012 Gregory Bateson [en] Gregory Bateson تلفظ 0 رأی
25/05/2012 David Freedberg [en] David Freedberg تلفظ 0 رأی
25/05/2012 personate [en] personate تلفظ 0 رأی
25/05/2012 Sanders Theatre [en] Sanders Theatre تلفظ 0 رأی
25/05/2012 Canoeing [en] Canoeing تلفظ 0 رأی
25/05/2012 boyish [en] boyish تلفظ 1 رأی
25/05/2012 reactivate [en] reactivate تلفظ 0 رأی
25/05/2012 odourless [en] odourless تلفظ 0 رأی
07/05/2012 electrosurgical [en] electrosurgical تلفظ 0 رأی
30/04/2012 butchered [en] butchered تلفظ 0 رأی