دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/02/2012 sleazebag [en] sleazebag تلفظ 0 رأی
08/02/2012 eyetie [en] eyetie تلفظ 0 رأی
08/02/2012 munkle [en] munkle تلفظ 0 رأی
08/02/2012 superbious [en] superbious تلفظ 0 رأی
08/02/2012 cock-up (noun) [en] cock-up (noun) تلفظ 0 رأی
08/02/2012 hepcat [en] hepcat تلفظ 0 رأی
08/02/2012 fug [en] fug تلفظ 0 رأی
08/02/2012 Rakky [en] Rakky تلفظ 0 رأی
08/02/2012 clunge [en] clunge تلفظ 1 رأی
08/02/2012 birdbrained [en] birdbrained تلفظ 0 رأی
08/02/2012 Chippies [en] Chippies تلفظ 0 رأی
08/02/2012 ditz [en] ditz تلفظ 0 رأی
08/02/2012 hard yakka [en] hard yakka تلفظ 0 رأی
08/02/2012 youse [en] youse تلفظ 0 رأی
08/02/2012 drain plug [en] drain plug تلفظ 0 رأی
08/02/2012 nebbish [en] nebbish تلفظ 0 رأی
08/02/2012 fags [en] fags تلفظ 0 رأی
08/02/2012 squirrely [en] squirrely تلفظ 0 رأی
08/02/2012 Wicked Hard [en] Wicked Hard تلفظ 0 رأی
08/02/2012 Dyde [en] Dyde تلفظ 0 رأی
08/02/2012 dinger [en] dinger تلفظ 0 رأی
08/02/2012 skosh [en] skosh تلفظ 0 رأی
08/02/2012 poop [en] poop تلفظ 0 رأی
08/02/2012 powerdisking [en] powerdisking تلفظ 0 رأی
08/02/2012 tootsy [en] tootsy تلفظ 0 رأی
08/02/2012 flipping [en] flipping تلفظ 2 رأی
08/02/2012 gladiator [en] gladiator تلفظ 1 رأی
08/02/2012 monomers [en] monomers تلفظ 0 رأی
08/02/2012 John Thie [en] John Thie تلفظ 0 رأی
08/02/2012 oracles [en] oracles تلفظ 0 رأی