دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/08/2010 عاشقى [bal] عاشقى تلفظ 0 رأی
24/08/2010 همره [bal] همره تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/08/2010 دوست [bal] دوست تلفظ 0 رأی
24/08/2010 کچک [bal] کچک تلفظ 0 رأی
24/08/2010 مزن [bal] مزن تلفظ 0 رأی
24/08/2010 کسان [bal] کسان تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/08/2010 كاغذ [bal] كاغذ تلفظ 0 رأی
24/08/2010 جنگ [bal] جنگ تلفظ 0 رأی
24/08/2010 برز ئه [bal] برز ئه تلفظ 0 رأی
24/08/2010 جهل ئه [bal] جهل ئه تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/08/2010 لعب [bal] لعب تلفظ 0 رأی
24/08/2010 سياه [bal] سياه تلفظ 1 رأی
24/08/2010 سپيت [bal] سپيت تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/08/2010 مات [bal] مات تلفظ 0 رأی
24/08/2010 پت [bal] پت تلفظ 0 رأی
24/08/2010 گوهر [bal] گوهر تلفظ 0 رأی
24/08/2010 برات [bal] برات تلفظ 0 رأی
02/08/2010 كاگد [bal] كاگد تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/08/2010 بلوچى ميئں وتئى شهديں زبان إنت [bal] بلوچى ميئں وتئى شهديں زبان إنت تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/08/2010 مكران [bal] مكران تلفظ 0 رأی
02/08/2010 كوئٹہ [bal] كوئٹہ تلفظ 0 رأی
02/08/2010 بلوچستان [bal] بلوچستان تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/07/2010 آنديک [bal] آنديک تلفظ 0 رأی
31/07/2010 كشور [bal] كشور تلفظ 0 رأی
31/07/2010 بچک [bal] بچک تلفظ 0 رأی
31/07/2010 چک [bal] چک تلفظ 0 رأی
31/07/2010 جنک [bal] جنک تلفظ 0 رأی
31/07/2010 مردين [bal] مردين تلفظ 0 رأی
31/07/2010 ژنين [bal] ژنين تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/07/2010 لوگ [bal] لوگ تلفظ 0 رأی