دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/11/2010 ninetieth [en] ninetieth تلفظ 0 رأی
17/11/2010 either [en] either تلفظ 0 رأی
17/11/2010 neither [en] neither تلفظ -1 رأی
05/10/2010 nobleman [en] nobleman تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/10/2010 polygynous [en] polygynous تلفظ -1 رأی
04/10/2010 gallbladder [en] gallbladder تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/10/2010 residuum [en] residuum تلفظ 0 رأی
30/09/2010 colonel [en] colonel تلفظ 0 رأی
30/09/2010 coffee [en] coffee تلفظ 3 رأی
30/09/2010 hot dog [en] hot dog تلفظ -1 رأی
29/09/2010 bronchial [en] bronchial تلفظ 1 رأی
29/09/2010 soils [en] soils تلفظ 0 رأی
27/09/2010 Isotopes [en] Isotopes تلفظ 0 رأی
21/09/2010 queen [en] queen تلفظ 0 رأی
21/09/2010 paddleboard [en] paddleboard تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/09/2010 palooka [en] palooka تلفظ 0 رأی
21/09/2010 Amagansett [en] Amagansett تلفظ 0 رأی
21/09/2010 Montauk [en] Montauk تلفظ -1 رأی
21/09/2010 consumers [en] consumers تلفظ 3 رأی
21/09/2010 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism تلفظ 2 رأی
18/09/2010 Fibertel [en] Fibertel تلفظ 0 رأی
18/09/2010 libido [en] libido تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ