دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/02/2014 متكبر [fa] متكبر تلفظ 0 رأی
19/02/2014 تكبر [fa] تكبر تلفظ 0 رأی
02/11/2012 داركوب كوچك [fa] داركوب كوچك تلفظ 0 رأی
02/11/2012 ارثیه [fa] ارثیه تلفظ 0 رأی
02/11/2012 مواد غذایی [fa] مواد غذایی تلفظ 0 رأی
02/11/2012 زودرنج [fa] زودرنج تلفظ 0 رأی
02/11/2012 اولیه [fa] اولیه تلفظ 0 رأی
25/03/2012 هاگ [fa] هاگ تلفظ 0 رأی
19/03/2012 چه بسا [fa] چه بسا تلفظ -1 رأی
19/03/2012 مهريه [fa] مهريه تلفظ 0 رأی
19/03/2012 فروگذار [fa] فروگذار تلفظ 0 رأی
19/03/2012 کارتریج [fa] کارتریج تلفظ 0 رأی
19/03/2012 منازل [fa] منازل تلفظ 0 رأی
19/03/2012 بلعيده [fa] بلعيده تلفظ 0 رأی
19/03/2012 عينی [fa] عينی تلفظ 0 رأی
19/03/2012 مصاديق [fa] مصاديق تلفظ 0 رأی
19/03/2012 درخور توجه [fa] درخور توجه تلفظ 0 رأی
19/03/2012 پرینتر [fa] پرینتر تلفظ -1 رأی
19/03/2012 فرا گرفته [fa] فرا گرفته تلفظ 0 رأی
19/03/2012 مصون [fa] مصون تلفظ 0 رأی
19/03/2012 مرز و بوم [fa] مرز و بوم تلفظ 0 رأی
19/03/2012 به شهادت رساندن [fa] به شهادت رساندن تلفظ 0 رأی
19/03/2012 در اين راستا [fa] در اين راستا تلفظ 0 رأی
19/03/2012 چنانکه [fa] چنانکه تلفظ 0 رأی
19/03/2012 اخترشناس [fa] اخترشناس تلفظ 0 رأی
19/03/2012 شکرانه [fa] شکرانه تلفظ 0 رأی
19/03/2012 قتل عام [fa] قتل عام تلفظ 0 رأی
19/03/2012 پيش دستانه [fa] پيش دستانه تلفظ 0 رأی
19/03/2012 مگابایت [fa] مگابایت تلفظ 0 رأی
19/03/2012 علی رغم [fa] علی رغم تلفظ 0 رأی