دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/05/2010 Veracruz [es] Veracruz تلفظ 0 رأی
29/05/2010 jarocho [es] jarocho تلفظ 0 رأی
29/05/2010 contraseña [es] contraseña تلفظ 0 رأی
29/05/2010 graduación [es] graduación تلفظ 0 رأی
29/05/2010 salida [es] salida تلفظ 0 رأی
29/05/2010 almohada [es] almohada تلفظ 0 رأی
29/05/2010 desplegaron [es] desplegaron تلفظ 0 رأی
29/05/2010 perturbador [es] perturbador تلفظ 0 رأی
29/05/2010 dilataban [es] dilataban تلفظ 0 رأی
29/05/2010 valiosos [es] valiosos تلفظ 0 رأی
29/05/2010 cálidos [es] cálidos تلفظ 0 رأی
29/05/2010 saludar [es] saludar تلفظ -2 رأی
29/05/2010 lenguaje [es] lenguaje تلفظ 0 رأی
29/05/2010 licenciatura [es] licenciatura تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
29/05/2010 ingeniería [es] ingeniería تلفظ 1 رأی
29/05/2010 Ingeniero [es] Ingeniero تلفظ 0 رأی
29/05/2010 novio [es] novio تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/05/2010 inventar [es] inventar تلفظ 0 رأی
29/05/2010 tarea [es] tarea تلفظ 1 رأی
29/05/2010 hambre [es] hambre تلفظ 0 رأی
29/05/2010 hueso [es] hueso تلفظ 0 رأی
29/05/2010 usuario [es] usuario تلفظ 0 رأی
29/05/2010 película [es] película تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/05/2010 cuerpo humano [es] cuerpo humano تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/05/2010 ayúdame [es] ayúdame تلفظ 1 رأی
29/05/2010 palabra [es] palabra تلفظ 0 رأی
29/05/2010 perdido [es] perdido تلفظ 0 رأی
29/05/2010 arroyo [es] arroyo تلفظ 1 رأی
29/05/2010 locomotora [es] locomotora تلفظ 0 رأی
29/05/2010 carro [es] carro تلفظ 1 رأی