دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/10/2012 Carpathians [en] Carpathians تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/10/2012 jayleen [en] jayleen تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/10/2012 batik [en] batik تلفظ 0 رأی
13/10/2012 skidmore [en] skidmore تلفظ 0 رأی
13/10/2012 longcat [en] longcat تلفظ 0 رأی
12/07/2012 Lowes [en] Lowes تلفظ 0 رأی
12/07/2012 tzatziki [en] tzatziki تلفظ 0 رأی
12/07/2012 Louis Freeh [en] Louis Freeh تلفظ 0 رأی
10/07/2012 Sensient Technologies [en] Sensient Technologies تلفظ 0 رأی
10/07/2012 Scyphozoa [en] Scyphozoa تلفظ 0 رأی
10/07/2012 varenicline [en] varenicline تلفظ -1 رأی
10/07/2012 cetuximab [en] cetuximab تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Banoffee pie [en] Banoffee pie تلفظ 0 رأی
18/06/2012 nomophobe [en] nomophobe تلفظ 0 رأی
18/06/2012 octomom [en] octomom تلفظ 0 رأی
11/06/2012 Traverse City [en] Traverse City تلفظ 0 رأی
11/06/2012 electrohydrodynamics [en] electrohydrodynamics تلفظ 0 رأی
11/06/2012 Angostura bitters [en] Angostura bitters تلفظ 0 رأی
11/06/2012 sluggard [en] sluggard تلفظ 0 رأی
11/06/2012 somatization [en] somatization تلفظ 0 رأی
07/06/2012 Martha Nussbaum [en] Martha Nussbaum تلفظ 0 رأی
07/06/2012 death toll [en] death toll تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
07/06/2012 Ephebe [en] Ephebe تلفظ 0 رأی
29/05/2012 precipitations [en] precipitations تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/05/2012 Tahquamenon Falls [en] Tahquamenon Falls تلفظ 0 رأی
17/05/2012 Cape Cod [en] Cape Cod تلفظ 0 رأی
17/05/2012 Aura Dione [en] Aura Dione تلفظ 0 رأی
17/05/2012 eyestrain [en] eyestrain تلفظ 0 رأی
17/05/2012 Bill Evans [en] Bill Evans تلفظ 0 رأی
17/05/2012 Turlick [en] Turlick تلفظ 0 رأی