دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/10/2012 Dupuytren's contracture [en] Dupuytren's contracture تلفظ 1 رأی
14/10/2012 Thomas Nagel [en] Thomas Nagel تلفظ -1 رأی
13/10/2012 Montpelier, Vermont [en] Montpelier, Vermont تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
13/10/2012 dominative [en] dominative تلفظ 0 رأی
13/10/2012 Holles Street [en] Holles Street تلفظ 0 رأی
13/10/2012 phthalaldehyde [en] phthalaldehyde تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/10/2012 mineralocorticoid [en] mineralocorticoid تلفظ 0 رأی
13/10/2012 Melvin L. Prueitt [en] Melvin L. Prueitt تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/10/2012 Carpathians [en] Carpathians تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/10/2012 jayleen [en] jayleen تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/10/2012 batik [en] batik تلفظ 0 رأی
13/10/2012 skidmore [en] skidmore تلفظ 0 رأی
13/10/2012 longcat [en] longcat تلفظ 0 رأی
12/07/2012 Lowes [en] Lowes تلفظ 0 رأی
12/07/2012 tzatziki [en] tzatziki تلفظ 0 رأی
12/07/2012 Louis Freeh [en] Louis Freeh تلفظ 0 رأی
10/07/2012 Sensient Technologies [en] Sensient Technologies تلفظ 0 رأی
10/07/2012 Scyphozoa [en] Scyphozoa تلفظ 0 رأی
10/07/2012 varenicline [en] varenicline تلفظ -1 رأی
10/07/2012 cetuximab [en] cetuximab تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Banoffee pie [en] Banoffee pie تلفظ 0 رأی
18/06/2012 nomophobe [en] nomophobe تلفظ 0 رأی
18/06/2012 octomom [en] octomom تلفظ 0 رأی
11/06/2012 Traverse City [en] Traverse City تلفظ 0 رأی
11/06/2012 electrohydrodynamics [en] electrohydrodynamics تلفظ 0 رأی
11/06/2012 Angostura bitters [en] Angostura bitters تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/06/2012 sluggard [en] sluggard تلفظ 0 رأی
11/06/2012 somatization [en] somatization تلفظ 0 رأی
07/06/2012 Martha Nussbaum [en] Martha Nussbaum تلفظ 0 رأی
07/06/2012 death toll [en] death toll تلفظ 6 رأی بهترین تلفظ