دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/02/2013 abolitionist [en] abolitionist تلفظ 0 رأی
17/01/2013 Fort Stanwix [en] Fort Stanwix تلفظ 0 رأی
10/11/2012 orthonormality [en] orthonormality تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/11/2012 anticommutative [en] anticommutative تلفظ 0 رأی
10/11/2012 zonation [en] zonation تلفظ 0 رأی
10/11/2012 zymolysis [en] zymolysis تلفظ 0 رأی
10/11/2012 zoogenous [en] zoogenous تلفظ 0 رأی
10/11/2012 zymoscope [en] zymoscope تلفظ 0 رأی
10/11/2012 zymoplastic [en] zymoplastic تلفظ 0 رأی
10/11/2012 Paraliminal [en] Paraliminal تلفظ 0 رأی
01/11/2012 Shanae [en] Shanae تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/11/2012 Polystyrol [en] Polystyrol تلفظ 0 رأی
01/11/2012 moma [en] moma تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/10/2012 Albert Maysles [en] Albert Maysles تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
30/10/2012 omega 6 [en] omega 6 تلفظ 0 رأی
30/10/2012 omega 3 [en] omega 3 تلفظ 0 رأی
22/10/2012 Briann January [en] Briann January تلفظ 0 رأی
21/10/2012 boogey [en] boogey تلفظ 0 رأی
21/10/2012 sciosophy [en] sciosophy تلفظ 0 رأی
21/10/2012 siffilate [en] siffilate تلفظ 0 رأی
21/10/2012 unsepulchered [en] unsepulchered تلفظ 0 رأی
21/10/2012 one-liners [en] one-liners تلفظ 0 رأی
21/10/2012 metempsychosis [en] metempsychosis تلفظ 0 رأی
21/10/2012 ineffability [en] ineffability تلفظ 0 رأی
21/10/2012 polyketide [en] polyketide تلفظ 1 رأی
21/10/2012 Saint Ignace [en] Saint Ignace تلفظ 0 رأی
20/10/2012 recondite [en] recondite تلفظ -1 رأی
20/10/2012 Conley [en] Conley تلفظ 0 رأی
20/10/2012 Arsinoitherium [en] Arsinoitherium تلفظ 0 رأی
19/10/2012 John Dos Passos [en] John Dos Passos تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ