دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/03/2017 드높이 [ko] 드높이 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 짐을 싸다 [ko] 짐을 싸다 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 앞가림 [ko] 앞가림 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 거창하다 [ko] 거창하다 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 겁에 질리다 [ko] 겁에 질리다 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 정상참작의 여지 [ko] 정상참작의 여지 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 먹이사슬 [ko] 먹이사슬 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 급한 불을 끄다 [ko] 급한 불을 끄다 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 물정 [ko] 물정 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 응석 [ko] 응석 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 강림 [ko] 강림 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 데굴데굴 [ko] 데굴데굴 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 내뿜다 [ko] 내뿜다 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 격렬히 [ko] 격렬히 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 느릿하다 [ko] 느릿하다 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 게을러 빠지다 [ko] 게을러 빠지다 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 농밀하다 [ko] 농밀하다 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 급조 [ko] 급조 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 맛깔스럽다 [ko] 맛깔스럽다 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 교묘하다 [ko] 교묘하다 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 당혹 [ko] 당혹 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 꿈틀거리다 [ko] 꿈틀거리다 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 독점욕 [ko] 독점욕 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 대꾸하다 [ko] 대꾸하다 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 대성통곡 [ko] 대성통곡 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 딴죽 [ko] 딴죽 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 떼를 쓰다 [ko] 떼를 쓰다 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 뜬금없다 [ko] 뜬금없다 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 배역 [ko] 배역 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 쌍곡선 [ko] 쌍곡선 تلفظ 0 رأی