دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/05/2018 저도 동의해요. [ko] 저도 동의해요. تلفظ 0 رأی
31/05/2018 시끄러워요 [ko] 시끄러워요 تلفظ 0 رأی
31/05/2018 노력 [ko] 노력 تلفظ 0 رأی
31/05/2018 학원비 [ko] 학원비 تلفظ 0 رأی
31/05/2018 빵모자 [ko] 빵모자 تلفظ 0 رأی
31/05/2018 떡볶이 [ko] 떡볶이 تلفظ 0 رأی
31/05/2018 읽다 [ko] 읽다 تلفظ 0 رأی
31/05/2018 유칼립투스 [ko] 유칼립투스 تلفظ 0 رأی
31/05/2018 졸업가운 [ko] 졸업가운 تلفظ 0 رأی
31/05/2018 큰부리새 [ko] 큰부리새 تلفظ 0 رأی
31/05/2018 꽃향기 [ko] 꽃향기 تلفظ 0 رأی
31/05/2018 모란꽃 [ko] 모란꽃 تلفظ 0 رأی
31/05/2018 수선화 [ko] 수선화 تلفظ 0 رأی
31/05/2018 양귀비꽃 [ko] 양귀비꽃 تلفظ 0 رأی
31/05/2018 교수실 [ko] 교수실 تلفظ 0 رأی
31/05/2018 부총장 [ko] 부총장 تلفظ 0 رأی
31/05/2018 정원수 [ko] 정원수 تلفظ 0 رأی
31/05/2018 나무줄기 [ko] 나무줄기 تلفظ 0 رأی
31/05/2018 석사학위 [ko] 석사학위 تلفظ 0 رأی
31/05/2018 생활기록부 [ko] 생활기록부 تلفظ 0 رأی
31/05/2018 반칙하다 [ko] 반칙하다 تلفظ 0 رأی
31/05/2018 재학증명서 [ko] 재학증명서 تلفظ 0 رأی
31/05/2018 박사학위 [ko] 박사학위 تلفظ 0 رأی
31/05/2018 지도교수 [ko] 지도교수 تلفظ 0 رأی
31/05/2018 학생단체 [ko] 학생단체 تلفظ 0 رأی
31/05/2018 학과사무실 [ko] 학과사무실 تلفظ 0 رأی
31/05/2018 졸업시험 [ko] 졸업시험 تلفظ 0 رأی
31/05/2018 사학과 [ko] 사학과 تلفظ 0 رأی
31/05/2018 영어영문학과 [ko] 영어영문학과 تلفظ 0 رأی
31/05/2018 독어독문학과 [ko] 독어독문학과 تلفظ 0 رأی