دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
21/06/2015 납세의의무 [ko] 납세의의무 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 납품 [ko] 납품 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 납득 [ko] 납득 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 날밤새우다 [ko] 날밤새우다 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남극회의 [ko] 남극회의 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남도소리 [ko] 남도소리 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남도민요 [ko] 남도민요 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남극대륙 [ko] 남극대륙 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 넘실거리다 [ko] 넘실거리다 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 낭독하다 [ko] 낭독하다 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남해대교 [ko] 남해대교 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남성합창단 [ko] 남성합창단 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남용되다 [ko] 남용되다 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남모르다 [ko] 남모르다 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남부럽다 [ko] 남부럽다 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남김없이 [ko] 남김없이 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남다르다 [ko] 남다르다 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남루히 [ko] 남루히 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남국적 [ko] 남국적 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남달리 [ko] 남달리 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남몰래 [ko] 남몰래 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남산골딸깍발이 [ko] 남산골딸깍발이 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 장수하늘소 [ko] 장수하늘소 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남대문놀이 [ko] 남대문놀이 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남포직할시 [ko] 남포직할시 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 금오신화 [ko] 금오신화 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남사당놀이 [ko] 남사당놀이 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남사당패 [ko] 남사당패 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 고려연방제 [ko] 고려연방제 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남북연방제 [ko] 남북연방제 تلفظ 0 رأی