دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
21/06/2015 장주지몽 [ko] 장주지몽 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남가지몽 [ko] 남가지몽 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남녀유별 [ko] 남녀유별 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남북통일 [ko] 남북통일 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남존여비 [ko] 남존여비 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남녀평등 [ko] 남녀평등 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남십자성 [ko] 남십자성 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 북극성 [ko] 북극성 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남극성 [ko] 남극성 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 보부상 [ko] 보부상 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남녀혼탕 [ko] 남녀혼탕 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 여성관 [ko] 여성관 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남성관 [ko] 남성관 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남가주 [ko] 남가주 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 부계사회 [ko] 부계사회 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 모계사회 [ko] 모계사회 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남생이 [ko] 남생이 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남편감 [ko] 남편감 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남포등 [ko] 남포등 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남학교 [ko] 남학교 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남새밭 [ko] 남새밭 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남반구 [ko] 남반구 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남성미 [ko] 남성미 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남북조시대 [ko] 남북조시대 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 북침 [ko] 북침 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남침 [ko] 남침 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남도타령 [ko] 남도타령 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남루하다 [ko] 남루하다 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 세종기지 [ko] 세종기지 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남극세종기지 [ko] 남극세종기지 تلفظ 0 رأی