دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
21/06/2015 남북조시대 [ko] 남북조시대 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 북침 [ko] 북침 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남침 [ko] 남침 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남도타령 [ko] 남도타령 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남루하다 [ko] 남루하다 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 세종기지 [ko] 세종기지 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남극세종기지 [ko] 남극세종기지 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남창 [ko] 남창 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 북군 [ko] 북군 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남군 [ko] 남군 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남촌 [ko] 남촌 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남량 [ko] 남량 تلفظ توسط nakoa
21/06/2015 지남철 [ko] 지남철 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남획 [ko] 남획 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 정녀 [ko] 정녀 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 땅끝마을 [ko] 땅끝마을 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남남 [ko] 남남 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 박수무당 [ko] 박수무당 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 쪽바리 [ko] 쪽바리 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 난징대학살 [ko] 난징대학살 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남인 [ko] 남인 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 넘사벽 [ko] 넘사벽 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남사스럽다 [ko] 남사스럽다 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남벌하다 [ko] 남벌하다 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남벌 [ko] 남벌 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남지 [ko] 남지 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남조시대 [ko] 남조시대 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남제 [ko] 남제 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남종 [ko] 남종 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 여편네 [ko] 여편네 تلفظ 0 رأی