دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
21/06/2015 보부상 [ko] 보부상 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남녀혼탕 [ko] 남녀혼탕 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 여성관 [ko] 여성관 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남성관 [ko] 남성관 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남가주 [ko] 남가주 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 부계사회 [ko] 부계사회 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 모계사회 [ko] 모계사회 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남생이 [ko] 남생이 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남편감 [ko] 남편감 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남포등 [ko] 남포등 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남학교 [ko] 남학교 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남새밭 [ko] 남새밭 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남반구 [ko] 남반구 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남성미 [ko] 남성미 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남북조시대 [ko] 남북조시대 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 북침 [ko] 북침 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남침 [ko] 남침 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남도타령 [ko] 남도타령 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남루하다 [ko] 남루하다 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 세종기지 [ko] 세종기지 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남극세종기지 [ko] 남극세종기지 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남창 [ko] 남창 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 북군 [ko] 북군 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남군 [ko] 남군 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남촌 [ko] 남촌 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남량 [ko] 남량 تلفظ توسط nakoa
21/06/2015 지남철 [ko] 지남철 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 남획 [ko] 남획 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 정녀 [ko] 정녀 تلفظ 0 رأی
21/06/2015 땅끝마을 [ko] 땅끝마을 تلفظ 0 رأی