دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
01/04/2019 어휘 및 표현 [ko] 어휘 및 표현 تلفظ توسط glamstar77
05/06/2018 한국어 수업은 몇층에서 해요? [ko] 한국어 수업은 몇층에서 해요? تلفظ 0 رأی
12/10/2015 Dem Milners Trern [yi] Dem Milners Trern تلفظ توسط Shmatte
25/06/2015 Planxty Irwin [en] Planxty Irwin تلفظ توسط BridEilis
23/06/2015 동학혁명 [ko] 동학혁명 تلفظ 0 رأی
23/06/2015 동학 [ko] 동학 تلفظ 0 رأی
23/06/2015 녹두장군 [ko] 녹두장군 تلفظ 0 رأی
23/06/2015 녹색혁명 [ko] 녹색혁명 تلفظ 0 رأی
23/06/2015 녹히다 [ko] 녹히다 تلفظ 0 رأی
23/06/2015 녹색신고 [ko] 녹색신고 تلفظ 0 رأی
23/06/2015 녹두밭 [ko] 녹두밭 تلفظ 0 رأی
23/06/2015 녹림당 [ko] 녹림당 تلفظ 0 رأی
23/06/2015 녹황색 [ko] 녹황색 تلفظ 0 رأی
23/06/2015 녹청색 [ko] 녹청색 تلفظ 0 رأی
23/06/2015 녹과전 [ko] 녹과전 تلفظ 0 رأی
23/06/2015 녹색등 [ko] 녹색등 تلفظ 0 رأی
23/06/2015 백내장 [ko] 백내장 تلفظ 0 رأی
23/06/2015 녹내장 [ko] 녹내장 تلفظ 0 رأی
23/06/2015 녹즙기 [ko] 녹즙기 تلفظ 0 رأی
23/06/2015 녹봉 [ko] 녹봉 تلفظ 0 رأی
23/06/2015 녹조현상 [ko] 녹조현상 تلفظ 0 رأی
23/06/2015 녹조 [ko] 녹조 تلفظ 0 رأی
23/06/2015 녹지 [ko] 녹지 تلفظ 0 رأی
23/06/2015 녹취록 [ko] 녹취록 تلفظ 0 رأی
23/06/2015 녹화사업 [ko] 녹화사업 تلفظ 0 رأی
23/06/2015 녹슬다 [ko] 녹슬다 تلفظ 0 رأی
23/06/2015 녹야 [ko] 녹야 تلفظ توسط Jmee
23/06/2015 녹용 [ko] 녹용 تلفظ 0 رأی
23/06/2015 녹각 [ko] 녹각 تلفظ 0 رأی
23/06/2015 녹초 [ko] 녹초 تلفظ 0 رأی