دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/03/2014 brane [en] brane تلفظ 0 رأی
23/03/2014 court ruling [en] court ruling تلفظ 1 رأی
16/03/2014 birthed [en] birthed تلفظ 0 رأی
16/03/2014 quietened [en] quietened تلفظ 0 رأی
16/03/2014 dawn chorus [en] dawn chorus تلفظ 0 رأی
16/03/2014 boozing [en] boozing تلفظ 0 رأی
16/03/2014 volcanogenic [en] volcanogenic تلفظ 0 رأی
16/03/2014 snacking [en] snacking تلفظ 0 رأی
21/04/2013 end-user [en] end-user تلفظ 1 رأی
18/04/2013 whimperley [en] whimperley تلفظ 0 رأی
15/04/2013 Beatriz Azevedo [pt] Beatriz Azevedo تلفظ 0 رأی
15/04/2013 Beatriz [pt] Beatriz تلفظ 0 رأی
15/04/2013 spillovers [en] spillovers تلفظ 0 رأی
15/04/2013 to be continued [en] to be continued تلفظ 1 رأی
15/04/2013 all-purpose [en] all-purpose تلفظ 0 رأی
15/04/2013 allocated [en] allocated تلفظ 0 رأی
15/04/2013 catered [en] catered تلفظ 0 رأی
15/04/2013 crusading [en] crusading تلفظ 0 رأی
11/04/2013 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism تلفظ 0 رأی
11/04/2013 Parlays [en] Parlays تلفظ 0 رأی
11/04/2013 weight watchers [en] weight watchers تلفظ 0 رأی
07/04/2013 Nigella Lucy Lawson [en] Nigella Lucy Lawson تلفظ 0 رأی
07/04/2013 befit [en] befit تلفظ 0 رأی
07/04/2013 zane (verb) [en] zane (verb) تلفظ 0 رأی
07/04/2013 bandaid [en] bandaid تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/04/2013 Irish Sea [en] Irish Sea تلفظ 1 رأی
07/04/2013 meef [en] meef تلفظ 0 رأی
07/04/2013 biologismo [pt] biologismo تلفظ 0 رأی
07/04/2013 Estados Unidos [pt] Estados Unidos تلفظ 3 رأی
07/04/2013 patinhas [pt] patinhas تلفظ 0 رأی