دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/11/2010 يُسرِع [ar] يُسرِع تلفظ 0 رأی
03/11/2010 يَهْتزِمُ [ar] يَهْتزِمُ تلفظ 0 رأی
03/11/2010 إذْبَحوها [ar] إذْبَحوها تلفظ 0 رأی
03/11/2010 قبلِ [ar] قبلِ تلفظ 0 رأی
03/11/2010 الدُّبَيري [ar] الدُّبَيري تلفظ 0 رأی
03/11/2010 سحابٌ [ar] سحابٌ تلفظ 0 رأی
03/11/2010 الهَزيمُ [ar] الهَزيمُ تلفظ 0 رأی
03/11/2010 ولَدَ [ar] ولَدَ تلفظ 0 رأی
03/11/2010 المطيعين [ar] المطيعين تلفظ 0 رأی
03/11/2010 صاروا [ar] صاروا تلفظ 0 رأی
03/11/2010 الأَصمعيُّ [ar] الأَصمعيُّ تلفظ 0 رأی
03/11/2010 التَّفَرُّق [ar] التَّفَرُّق تلفظ 0 رأی
03/11/2010 يُتكلم [ar] يُتكلم تلفظ 0 رأی
03/11/2010 عبْدِيدٌ [ar] عبْدِيدٌ تلفظ 0 رأی
03/11/2010 عَبادِيدَ [ar] عَبادِيدَ تلفظ 0 رأی
03/11/2010 عُرُوقَهَا [ar] عُرُوقَهَا تلفظ 0 رأی
03/11/2010 حُوارٍ [ar] حُوارٍ تلفظ 0 رأی
03/11/2010 تُعَطَّفْ [ar] تُعَطَّفْ تلفظ 0 رأی
03/11/2010 المانع [ar] المانع تلفظ 0 رأی
03/11/2010 أَجوافها [ar] أَجوافها تلفظ 0 رأی
03/11/2010 للماءِ [ar] للماءِ تلفظ 0 رأی
03/11/2010 فتشرب [ar] فتشرب تلفظ 0 رأی
03/11/2010 نُخِّيَتْ [ar] نُخِّيَتْ تلفظ 0 رأی
03/11/2010 يَسْقِيَ [ar] يَسْقِيَ تلفظ 0 رأی
03/11/2010 أَدرك [ar] أَدرك تلفظ 0 رأی
03/11/2010 يسقي [ar] يسقي تلفظ 0 رأی
03/11/2010 جائِرَهْ [ar] جائِرَهْ تلفظ 0 رأی
03/11/2010 مَنْهَجِ [ar] مَنْهَجِ تلفظ 0 رأی
03/11/2010 أَصْبَحَتْ [ar] أَصْبَحَتْ تلفظ 0 رأی
03/11/2010 أَبْلِغَا [ar] أَبْلِغَا تلفظ 0 رأی