کاربر:

asdfforvo

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های asdfforvo شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/03/2019 بالعدوى [ar] بالعدوى تلفظ 0 رأی
27/03/2019 مواد غذائية [ar] مواد غذائية تلفظ 0 رأی
27/03/2019 رغيفا [ar] رغيفا تلفظ 0 رأی
27/03/2019 مرؤوسا [ar] مرؤوسا تلفظ 0 رأی
27/03/2019 تمدد الأوعية الدموية الدماغي [ar] تمدد الأوعية الدموية الدماغي تلفظ 0 رأی
23/03/2019 أُسْتَكْتَبْ [ar] أُسْتَكْتَبْ تلفظ 0 رأی
23/03/2019 أَمْرِيكَانٌ [ar] أَمْرِيكَانٌ تلفظ 0 رأی
23/03/2019 شَوَابِكُ [ar] شَوَابِكُ تلفظ 0 رأی
23/03/2019 شابِك [ar] شابِك تلفظ 0 رأی
23/03/2019 الشَّابِكَة [ar] الشَّابِكَة تلفظ 0 رأی
23/03/2019 فاشْتَبَكَ [ar] فاشْتَبَكَ تلفظ 0 رأی
23/03/2019 يَشْبِكُهُ [ar] يَشْبِكُهُ تلفظ 0 رأی
23/03/2019 شَبَكَهُ [ar] شَبَكَهُ تلفظ 0 رأی
23/03/2019 شابِكٌ [ar] شابِكٌ تلفظ 0 رأی
23/03/2019 شُبَّاكُ [ar] شُبَّاكُ تلفظ 0 رأی
23/03/2019 عُنْوَانُ الشَّابِكَةِ [ar] عُنْوَانُ الشَّابِكَةِ تلفظ 0 رأی
23/03/2019 فَتَشَبَّكَ [ar] فَتَشَبَّكَ تلفظ 0 رأی
23/03/2019 تَشْبِيكاً [ar] تَشْبِيكاً تلفظ 0 رأی
23/03/2019 شَبَّكَهُ [ar] شَبَّكَهُ تلفظ 0 رأی
23/03/2019 شبَّكَ [ar] شبَّكَ تلفظ 0 رأی
23/03/2019 اِشْتِباكٌ [ar] اِشْتِباكٌ تلفظ 0 رأی
23/03/2019 مُشتبِك [ar] مُشتبِك تلفظ 0 رأی
23/03/2019 تَشْبِيكِ [ar] تَشْبِيكِ تلفظ 0 رأی
23/03/2019 شُبَّاكَةٌ [ar] شُبَّاكَةٌ تلفظ 0 رأی
23/03/2019 مُشبَّك [ar] مُشبَّك تلفظ 0 رأی
23/03/2019 مُشبِّك [ar] مُشبِّك تلفظ 0 رأی
23/03/2019 تشبيكًا [ar] تشبيكًا تلفظ 0 رأی
23/03/2019 يشبِّك [ar] يشبِّك تلفظ 0 رأی
22/03/2019 متلازمة الأيض [ar] متلازمة الأيض تلفظ 0 رأی
22/03/2019 اضطراب نظم القلب [ar] اضطراب نظم القلب تلفظ 0 رأی