دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/11/2010 مُطَّرِدٌ [ar] مُطَّرِدٌ تلفظ 0 رأی
05/11/2010 طَريدان [ar] طَريدان تلفظ 0 رأی
05/11/2010 طريدُه [ar] طريدُه تلفظ 0 رأی
05/11/2010 بَلدِه [ar] بَلدِه تلفظ 0 رأی
05/11/2010 طريد [ar] طريد تلفظ 0 رأی
05/11/2010 بُزُرج [ar] بُزُرج تلفظ 0 رأی
05/11/2010 بالسِّباق [ar] بالسِّباق تلفظ 0 رأی
05/11/2010 سَبَقْتَني [ar] سَبَقْتَني تلفظ 0 رأی
05/11/2010 صاحِبَه [ar] صاحِبَه تلفظ 0 رأی
05/11/2010 المُسابِقُ [ar] المُسابِقُ تلفظ 0 رأی
05/11/2010 الصِّبْيانِ [ar] الصِّبْيانِ تلفظ 0 رأی
05/11/2010 فَيَطْرُدُونها [ar] فَيَطْرُدُونها تلفظ 0 رأی
05/11/2010 يُغِيرُ [ar] يُغِيرُ تلفظ 0 رأی
05/11/2010 الوَسيقَة [ar] الوَسيقَة تلفظ 0 رأی
05/11/2010 شُقَّتْ [ar] شُقَّتْ تلفظ 0 رأی
05/11/2010 العَرْضِ [ar] العَرْضِ تلفظ 0 رأی
04/11/2010 أَجنبي [ar] أَجنبي تلفظ 0 رأی
04/11/2010 شركاء [ar] شركاء تلفظ 0 رأی
04/11/2010 ورثة [ar] ورثة تلفظ 0 رأی
04/11/2010 الميراث [ar] الميراث تلفظ 0 رأی
04/11/2010 يَتَخَارَجُ [ar] يَتَخَارَجُ تلفظ 0 رأی
04/11/2010 مَقالَةٌ [ar] مَقالَةٌ تلفظ 0 رأی
04/11/2010 الأَهواء [ar] الأَهواء تلفظ 0 رأی
04/11/2010 لخروجهم [ar] لخروجهم تلفظ 0 رأی
04/11/2010 لزمهم [ar] لزمهم تلفظ 0 رأی
04/11/2010 بالبدن [ar] بالبدن تلفظ 0 رأی
04/11/2010 الخَرْجُ [ar] الخَرْجُ تلفظ 0 رأی
04/11/2010 أَخْرَجُوا [ar] أَخْرَجُوا تلفظ 0 رأی
04/11/2010 السَّفْرُ [ar] السَّفْرُ تلفظ 0 رأی
04/11/2010 درهماً [ar] درهماً تلفظ 0 رأی